Späť / Back

25. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou

25th Congress of Slovak Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation

17. - 19. máj/may 2018, Wellnes Hotel Grand Jasná

REGISTRAČNÝ FORMULÁR / REGISTRATION FORM

prihlášky na aktívnu účasť uzavreté / active participation closed

pasívna účasť do / passive participation till: 10.5.2018

*Účasť / Participation:    pasívna / Passive

Večera 18.5. / Dinner 18.5.

Poplatok 10 EUR, platí sa prevodom alebo na mieste v hotovosti. / Fee 10 EUR.

mám záujem / I am interested      nemám záujem / I am not interested
* - povinné polia, znamená, že položka musí byť vyplnená / means, that the field must be filled out
Odoslaním registračného formulára súhlasíte v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ("Zákon"), so spracovaním Vašich osobných údajov Slovenskou lekárskou spoločnosťou, so sídlom Cukrová 13, 813 22 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00178624, na vopred neurčitú dobu, v rozsahu poskytnutom v registračnom formulári a to na účely organizácie a účasti na kongrese. Účelom databázy nie sú marketingové aktivity tretích strán. Udelený súhlas je dobrovoľný a možno ho odvolať oznámením, zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickou formou. Odoslaním registračného formulára zároveň potvrdzujete, že ste sa informovali o práve písomne vyžadovať informácie o spracovaní, opravu alebo likvidáciu poskytnutých osobných údajov a o ďalších vašich právach ako dotknutej osoby.