Späť / Back

26. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou

26th Congress of Slovak Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation

16. - 18. máj/may 2019, Jasná, Demänovská dolina, hotel Grand

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ÚČASTNÍKA/ REGISTRATION FORM

aktívna účasť do / active participation till: 5.4.2019

pasívna účasť do / passive participation till: 10.5.2019

*Účasť / Participation:    prednáška / Lecture      poster / Board      pasívna / Passive

Príspevky na aktívnu účasť a do posterovej sekcie budú akceptované len v prípade podania cez tento registračný formulár.

Vypĺňať pri aktívnej účasti:    Blok "Mladí anestéziológovia" (vek do 35 rokov) / Section "Young Anaesthesiologists" (age max 35 years):    áno / yes      nie / no

Príspevky uvádzajte vo formáte / Form of the contribution: Mrkvička J., Zelerík P. (DKAIM Hráškovo): Výskyt chlorofylu v mladých formách repy.

Večera 17.5. / Dinner 17.5.

Poplatok 20 EUR, platí sa prevodom alebo na mieste v hotovosti. / Fee 20 EUR.

mám záujem / I am interested      nemám záujem / I am not interested
* - povinné polia, znamená, že položka musí byť vyplnená / means, that the field must be filled out
Odoslaním vyplneného registračného formulára dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s §14 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozornenie: Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť. Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí. Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska@sls.sk.