Späť

XVI. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE Bratislava, 12. - 13. november 2020

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

aktívna účasť: do 5. októbra 2020

pasívna účasť: do 30. októbra 2020

Emailovú adresu vyplňte správne a skontrolujte za účelom potvrdenia registrácie.

Účasť:
aktívna
pasívna

Registrácia:
dvojdňová
jednodňová

Pri jednodňovej registrácii uveďte deň:
12.11.2020
13.11.2020

Obed 12.11.

Poplatok 10 EUR.

mám záujem      nemám záujem

Príspevky uvádzajte vo formáte: Mrkvička J., Zelerík P. (DKAIM Hráškovo): Výskyt chlorofylu v mladých formách repy.

Registračný poplatok:
bankovým prevodom
pri registrácii

POZOR!!! Platba registračných poplatkov na mieste pri registrácii bude zvýšená o 5,00 EUR.

* - znamená, že položka musí byť vyplnená

  1. Upozornenie: Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
  2. Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.
  3. Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska@sls.sk.
  4. Odoslaním registračného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.