Späť

22. Winterfórum SSAIM 2020

s medzinárodnou účasťou

13. - 14. február 2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Online registrácia: aktívna účasť uzavretá, pasívna účasť do 7.2.2020.

* Účasť:
pasívna

Ukončená možnosť rezervácie ubytovania v hoteli Patria cez registračný systém.

Ubytovanie je možné si objednať individuálne na recepcii hotela Patria. Kontakt: 052 7848999, 052 4492591, recepcia@hotelpatria.sk.

Posedenie v Kolibe 13.2.2020 (cena 20,- EUR):
mám záujem
nemám záujem
* - znamená, že položka musí byť vyplnená
Odoslaním registračného formulára súhlasíte s nasledovným textom:
Upozornenie: Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.
Poučenie: Osobné údaje budú spracovávané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracovávania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracovávania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovávania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska(at)sls(dot)sk.