Slovenská lekárska spoločnosť

S T A N O V Y

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Slovenská lekárska spoločnosť je dobrovoľná, mimovládna, politicky nezávislá nezisková asociácia odborných spoločností a  spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva.
(2) Asociácia ma názov Slovenská lekárska spoločnosť a okrem celého názvu používa skratky
SLS alebo SkMA (Slovak Medical Association). Má vlastné logo, zvlášť pre slovenskú a anglickú skratku názvu. Logo a názov Slovenskej lekárskej spoločnosti je chránené ochranou známkou číslo 201518  v slovenskej verzii a ochranou známkou číslo 201519 v anglickej verzii (Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR bolo vydané dňa 16. 1. 2003 podľa § 12, ods.1 zákona NR SR č. 55/1997 Z.z.).
(3)  SLS pôsobí na území Slovenskej republiky.
(4) SLS je právnickou osobou a občianskym združením v zmysle zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
(5) Sídlom SLS je  Cukrová č. 3,  813 22 Bratislava.
(6) SLS má organizačné zložky (ďalej len „OZ“) a to odborné spoločnosti (ďalej len „OS“) a spolky lekárov (ďalej len „SL“) a spolky farmaceutov (ďalej len „SF“) a spolky SZP. Názvy odborných spoločností  sú odvodené od ich odborného zamerania. Názvy spolkov sú spravidla odvodené od ich sídla.
(7) SLS a jej odborné spoločnosti a spolky môžu byť členom iných národných alebo medzinárodných mimovládnych organizácii (združení, spolkov) podobného záujmového zamerania.

Čl. II.
Vznik a registrácia

(1) Slovenská lekárska spoločnosť bola zaregistrovaná v roku 1969 ako právnická osoba a spolu s Českou lekárskou spoločnosťou tvorila Československú lekársku spoločnosť J.E. Purkyňe. Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty sa podľa územného princípu rozdelila aj Československá lekárska spoločnosť J.E.P. na dve rovnocenné samostatné národné spoločnosti a to : Českú lekársku spoločnosť J.E.P. a Slovenskú lekársku spoločnosť (od 1. 01. 1993).
(2) Prvé Stanovy Slovenskej lekárskej spoločnosti boli zaregistrované na Ministerstve vnútra
SR dňa 3. 9. 1969 pod č. VVS/1-103/1969. Ďalšie zmeny a doplnky boli zaregistrované dňa 11. 7. 1974 pod č. VVS/1-411/73, dňa 13. 10. 1982 pod č. VVS/1-909/90-172, dňa 23. 3. 1994 pod č. VVS/1-909/90-172-1, dňa 9. 3. 1995 pod č. VVS/1-909/90-172-2 , 13. 12. 1996 pod č. VVS 1-909/90-172-3 a dňa 26. 2. 1999 pod č. VVS/1-909/90-172- 4.

Čl. III.
Poslanie a ciele SLS

(1) Iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších vedeckých odborných medicínskych, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho – ďalšieho sústavného vzdelávania.

(2) Presadzuje rozhodujúcu úlohu odborných spoločnosti, najmä ako odborných garantov   v kontinuálnom – ďalšom sústavnom medicínskom  vzdelávaní  lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov.

(3) Iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská k
a)   otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedecky podloženými poznatkami lekárskych
vied v jednotlivých medicínskych odborov,
otázkam týkajúcim sa možností uplatňovania špičkových,  diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi,
otázkam etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov,
otázkam existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve,
otázkam špecializovaných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania,
návrhom odborníkov za členov do rôznych komisií.

(4)  Zastupuje svoje odborné spoločnosti a spolky navonok, s cieľom ochraňovať ich oprávnené požiadavky a záujmy vo vzťahu k iným subjektom.

Čl. IV.
Predmet činnosti SLS
(úlohy)

(1) V rámci ďalšieho sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje vnútroštátne a medzinárodné odborné  a vedecké vzdelávacie podujatia (kongresy, zjazdy, sympózia, konferencie, prednášky, semináre, kurzy, školenia a pod.), sprievodné výstavy a sympózia medicínskych a farmaceutických spoločností.
(2) Podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
(3) Vydáva a podporuje vydávanie odborných  medicínskych časopisov, zborníkov, bulletinov, publikácii a iných informačných materiálov.
(4) Každoročne zostavuje a vydáva Kalendár odborných a vedeckých podujatí.
(5) Zabezpečuje pre členom SLS  metodické poradenstvo súvisiace s plnením cieľov, poslania a predmetu činnosti SLS.
(6)   Informuje  členov a ostatných zdravotníckych pracovníkov o najnovších medicínskych a farmaceutických výrobkoch.
(7) Nadväzuje kontakty a spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi, vedeckými a stavovskými  organizáciami doma  i v zahraničí, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva.
(8) Uzatvára dohody o spolupráci a recipročnej výmene odborníkov (členov SLS)
a zamestnancov SLS s partnerskými medzinárodnými organizáciami.
(9)  Vyhlasuje súťaže a udeľuje ceny a pocty.
(10) Zúčastňuje sa prostredníctvom delegovaných zástupcov výberových, konkurzných, atestačných, akreditačných a im podobných konaniach.
(11) Podieľa sa prostredníctvom delegovaných zástupcov na činnosti poradných orgánov parlamentu Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárnickej komory a ďalších komôr a  profesijných inštitúcii zaoberajúcich sa problematikou zdravotníctva a verejného zdravia.
(12) Na zabezpečenie poslania, cieľov a  predmetu činnosti vykonáva vedľajšiu hospodársku činnosť  (napr. nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, reklamu, prenájom mailingové služby iné služby a  pod.).
(13) Za účelom výkonu vedľajšej hospodárskej činnosti a poskytovania verejnoprospešných služieb môže zakladať neziskové organizácie, nadácie, fondy, obchodné a iné spoločnosti, prípadne byť ich spoločníkom.

Čl. V.
Členstvo v SLS

(1) Formy členstva :
Členstvo v SLS je riadne, čestné a pridružené.

(2)  Riadne členstvo :
Riadnym členom SLS sa môže stať fyzická osoba (lekár, farmaceut, iný zdravotnícky pracovník, prípadne iný pracovník v zdravotníctve a v príbuznom odbore, študent medicíny a iných zdravotníckych odborov), ktorý súhlasí s poslaním, cieľmi a  Stanovami SLS a zaviaže sa podieľať na ich plnení, zaplatí zápisné a ročne členský príspevok.
(3) Riadnym členom SLS sa môže stať aj právnická osoba ako kolektívny člen.
(4)Riadnym členom  SLS je každý riadny člen, ktorý je členom  niektorej  z  jej odbornej spoločnosti a jedného spolku lekárov alebo spolku farmaceutov SLS.
(5) Kolektívnym členom je právnická osoba – odborná spoločnosť alebo spolok, ktorí nadobudli právnu subjektivitu v súlade s postupom schváleným Prezídiom SLS a uznesením Zjazdu delegátov SLS.
(6) Riadne členstvo v SLS vzniká doručením riadne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky uchádzača o riadne členstvo  a zaplatením základného členského príspevku a ďalšieho členského príspevku určeného príslušnou organizačnou zložkou.
(7) Pridružené členstvo
Pridruženým členom sa môže stať domáce alebo zahraničné medicínske združenie, ktorého predmet činnosti je príbuzný s predmetom činnosti SLS, je právnickou osobou, jeho stanovy a činnosť nie sú v rozpore so stanovami a činnosťou SLS a ktoré nemá názov a predmet činnosti zhodný s názvom a predmetom činnosti niektorej z odborných spoločností alebo spolkov. O prijatí za pridruženého člena SLS rozhoduje Prezídium SLS.
(8) Čestné členstvo
Čestné členstvo SLS a čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS sú osobitné druhy pôct, ktoré sa udeľujú členom a osobám za zásluhy o rozvoj plnenia predmetu, úloh  a cieľov SLS.
(9) Podmienky a postup udeľovania čestného členstva upravuje Štatút cien a pôct SLS.
(10) Výšku zápisného, kategórie ročných členských príspevkov pre rôzne formy členstva a termíny ich splatnosti upravuje Príspevkový poriadok SLS.

Čl. VI.
Zánik členstva v SLS

Riadne členstvo zaniká :

úmrtím člena, likvidáciou právnickej osoby,
vystúpením  na základe písomného vyhlásenia a to dňom doručenia tohto
vyhlásenia, (u právnickej osoby doložiť zápisnicu zo zasadnutia výboru alebo uznesenie zo zhromaždenia členov, kde za vystúpenie hlasovala dvojtretinová väčšina členskej základne),
zánikom organizačnej zložky,  pokiaľ nie je zároveň členom v inej organizačnej zložke,
vylúčením pre hrubé porušenie stanov a poškodenie záujmov SLS alebo jej organizačnej zložky, ak sa náprava nedosiahla inými prostriedkami,
zrušením, najmä pre neplnenie členských povinností alebo pre iné závažné dôvody (napr. trestná činnosť ). Ak člen bude v omeškaní s platením členského príspevku viac ako 12 mesiacov, môže o zrušenie členstva rozhodnúť užšie prezídium SLS po prerokovaní s organizačnou zložkou, ak člen bol na možnosť vylúčenia vopred, najmenej jeden mesiac, písomne upozornený.

(2)    Čestné členstvo SLS a čestné členstvo odbornej spoločnosti zaniká :

a)    vzdaním sa,
úmrtím člena, likvidáciou právnickej osoby,
zrušením členstva z dôvodov uvedených v čl. VI.,  bod 1), písm. e) týchto stanov alebo z iných vážnych dôvodov.

Čl. VII.
Práva a povinnosti členov SLS

(1) Každý riadny člen SLS má tieto práva :

zúčastňovať sa činností v príslušných organizačných zložkách SLS,
b)    voliť zástupcov do orgánov príslušných organizačných zložiek a sám byť volený,
c)    byť informovaný o činností SLS a o činnosti príslušných organizačných zložiek,
predkladať svoje návrhy, požiadavky, stanoviská a sťažností na orgány SLS a orgány príslušných organizačných zložiek vo veciach ich činností,
slobodne vyslovovať svoje názory a pripomienky vo veciach činnosti orgánov SLS a orgánov príslušných organizačných zložiek,
využívať služby poskytované členom SLS,
uchádzať sa o ceny a pocty SLS a jej organizačných zložiek.

(2) Každý riadny člen má tieto povinností :

dodržiavať stanovy, štatúty a ostatné vnútorné predpisy SLS a vnútorné predpisy  príslušných organizačných zložiek a všeobecné platné právne predpisy,
neohrozovať a nepoškodzovať záujmy (etické, odborné, ekonomické a iné) a činnosť SLS a organizačných zložiek,
riadne a v termíne zaplatiť zápisné a  stanovené ročné členské príspevky,
poskytovať orgánom a funkcionárom SLS potrebnú súčinnosť a nekonať v rozpore so  záujmami a dobrým menom SLS a jej organizačných zložiek,
riadne vykonávať zverenú funkciu,
podieľať sa pri naplňovaní cieľov a poslania SLS,
hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zverila SLS alebo organizačná zložka a chrániť jej majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
kolektívny člen je povinný dbať na to, aby jeho stanovy neboli v rozpore so stanovami  SLS. V prípade, že jeho stanovy sú v rozpore so stanovami SLS je povinný ich bezodkladne zosúladiť so stanovami SLS.

(4)  Členovia SLS, najmä osoby vykonávajúce funkciu v orgánoch SLS, nesmú konať v rozpore so záujmami SLS. Ak dôjde k rozporu záujmov pri výkone funkcie, nie je osoba vykonávajúca funkciu oprávnená za SLS rokovať. Pri porušení tejto zásady je Prezídium SLS oprávnené podať návrh na odvolanie z funkcie príslušnému orgánu  a v závažných prípadoch rozhodnúť o zrušení členstva v SLS (napr. ak spôsobí člen väčšiu ekonomickú škodu  alebo značne poškodí dobé meno SLS alebo organizačnej zložky).
Ak poruší túto zásadu člen prezídia SLS, je takéto rozhodnutie oprávnená vykonať  dozorná rada SLS .
Povinnosti pridruženého člena SLS sa upravujú v osobitných dohodách, v súlade  so Stanovami SLS.

Čl. VIII.
Organizačná štruktúra SLS

(1) Organizačnú štruktúru tvoria :
a) odborné spoločnosti SLS,
b) spolky lekárov  SLS, spolky  farmaceutov SLS a spolky SZP,
c) sekretariát SLS.
(2) Odborné spoločnosti SLS, spolky lekárov SLS, spolky farmaceutov SLS, spolky SZP sú základnými
organizačnými zložkami SLS ( „organizačné zložky“).
(3) Organizačné zložky (ďalej len „OZ“) majú výbory a môžu zriaďovať sekcie, komisie, pracovné skupiny
a pod. Členská základňa organizačných zložiek SLS  musí mať pri svojom vzniku a počas existencie najmenej
50 členov.  Sekcie pri svojom  zriadení a počas existencie musia mať najmenej 30 členov.
(4) Kompetencie členov výborov  organizačnej zložky sa riadia vnútornými smernicami ktorú schvaľuje
Prezídium SLS. Kompetencie  sekcií, komisií a pracovných skupín a počty členov komisii, pracovných skupín
organizačných zložiek upravujú ich vnútorné predpisy.
(5) Funkcionárom SLS sa poskytuje náhrada preukázaných výdavkoch spojených s výkonom funkcie v SLS.
(6) Sekretariát SLS odborne zabezpečuje administratívnu a ekonomickú činnosť SLS a organizačných zložiek SLS, organizačne zabezpečuje ich odborné aktivity a spravuje ich majetok. Na čele sekretariátu je riaditeľ, ktorý je zároveň členom Prezídia SLS s hlasom poradným. Je splnomocnený konať a podpisovať v mene spoločnosti a zastupovať ju v rozsahu stanovenom osobitným vnútorným predpisom.
(7) Rozsah činností sekretariátu upravuje organizačný poriadok SLS.
(8) Zamestnanci sekretariátu sú v pracovnoprávnom vzťahu so SLS. Pracovnoprávne vzťahy sú upravené v Zákonníku práce a podrobnejšie sú upravené v pracovnom poriadku SLS.

Čl. IX.
Sústava orgánov SLS

(1)  Základnými orgánmi SLS sú :

zjazd delegátov,
prezídium, užšie prezídium,
dozorná rada.

(2) Zjazd delegátov SLS (ďalej len zjazd delegátov“) je najvyšším orgánom SLS. Zvoláva  ho prezídium SLS podľa potreby, najmenej  raz za štyri roky. Prezídium je povinné  zvolať ho vždy, ak o to požiada aspoň jedna tretina organizačných zložiek alebo  ak o to  požiada  dozorná rada SLS a to do 4 mesiacov odo dňa doručenia žiadostí. Termín  a miesto konania    zjazdu delegátov je povinné prezídium SLS zverejniť najneskoršie tridsať dní  pred dátumom jeho konania.
(3) S programom zjazdu sa oboznamujú všetky výbory  organizačných zložiek SLS a výbory právnických osôb
najmenej 20 dní vopred, prípadne ďalší materiál najmenej  desať dní  pred jeho uskutočnením.
(4) Zjazd delegátov je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Ak sa nezíde
nadpolovičná väčšina zvolených delegátov do termínu začatia zjazdu, náhradný zjazd sa uskutoční o tridsať
minút neskôr, ešte v ten istý deň a s tým  istým programom.
Náhradný  zjazd je uznášaniaschopný, ak je prítomný akýkoľvek počet delegátov.
Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa  zlúčenia,
zániku SLS a tým spojených majetkových dôsledkov. V prípade rozhodnutia o vylúčení niektorej OZ
SLS zjazd delegátov  rozhoduje dvojtretinovou väčšinou  hlasov zvolených delegátov.
(5) Zjazd delegátov SLS sa môže uskutočniť aj  korešpondenčne a to len vo zvlášť  odôvodnených prípadoch ak
to charakter programu dovoľuje. Rokovanie a voľby zjazdu  delegátov sa riadia rokovacím a volebným
poriadkom SLS.
(6)  Náklady  spojené so zvolaním a priebehom zjazdu ( cestovné, ubytovanie, diéty) hradí  SLS a jej
organizačné zložky.  Pomer nákladov medzi SLS a organizačnými zložkami bude upravený v hospodárskom
poriadku SLS.

(7) Zjazd delegátov najmä :
schvaľuje
program zjazdu,
rozpočet a správu o hospodárení SLS,
plán činností a výročnú správu SLS,
správu dozornej rady SLS,
základné smery činnosti SLS,
zmeny a doplnky stanov, volebný a rokovací poriadok, prípadne ďalšie predpisy,
ktoré si k rozhodnutiu výslovne vyhradí,
rozhoduje o
zlúčení,  zániku SLS a s tým spojených majetkových dôsledkov,
prípadne iných organizačných zmenách,
o iných zásadných otázkach predkladaných prezídiom SLS a dozornou radou SLS alebo organizačnou zložkou SLS.
rozhoduje o dĺžke funkčného obdobia členov prezídia SLS a členov dozornej rady
SLS, ktoré je spravidla 4 roky,.
volí a odvoláva
členov prezídia SLS,
členov dozornej rady SLS,
náhradných členov prezídia SLS a náhradných členov dozornej rady SLS.

(8)  Prezídium SLS
Prezídium SLS (ďalej len prezídium“) je štatutárnym orgánom.
Prezídium má 15 členov a dvoch náhradných členov. Zvoláva ho prezident,  viceprezident alebo
iný poverený člen prezídia. Rokovanie vedie prezident,  v jeho neprítomnosti vedecký sekretár
alebo viceprezident. Prezídium zasadá podľa   potreby, najmenej dvakrát ročne.
Členovia sa do prezídia  dopĺňajú len z členov – náhradníkov.
Na zasadnutí prezídia sa zúčastňuje riaditeľ sekretariátu SLS a odstupujúci prezident  SLS. Na
zasadnutí prezídia sa môžu zúčastniť aj  prezidenti  (predsedovia) výborov  OZ SLS, ak ich delegáti
neboli do  prezídia  na zjazde zvolení.  Prezídium je  uznášaniaschopné ak je prítomná   nadpolovičná
väčšina  zvolených členov.
Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Prezídium plní najmä tieto úlohy :
pripravuje zasadanie zjazdu delegátov SLS a realizuje jeho uznesenia,
rieši bežné záležitosti medzi zasadnutiami zjazdu delegátov SLS,
zvoláva zjazd delegátov SLS,
informuje členov SLS o činnosti SLS prostredníctvom orgánov SLS a organizačných zložiek SLS,
hospodári s majetkom SLS,
rokuje s orgánmi Slovenskej republiky a ostatnými organizáciami a inštitúciami a deleguje zástupcov na takéto rokovania,
vydáva organizačný poriadok a pracovný poriadok  sekretariátu SLS,
príspevkový a hospodársky poriadok, štatúty a ostatné vnútorné poriadky,
vydáva aj ďalšie vnútorné predpisy, ktoré je oprávnené vydávať na základe stanov SLS alebo na základe splnomocnenia vydaného zjazdom delegátov,
odsúhlasuje  vnútorné predpisy organizačných zložiek SLS,
vykonáva aj ďalšiu činnosť súvisiacu s realizáciou úloh, cieľmi a poslaním SLS.

Prezídium SLS má najmä tieto oprávnenia :
–  voliť zo svojho stredu prezidenta, viceprezidentov a vedeckého sekretára,
–  zriaďovať fondy a nadácie SLS a hospodáriť s nimi,
–  rozhoduje o zriadení (vzniku) a zrušení organizačných zložiek SLS (bez právnej subjektivity),
o transformácii sekcii na samostatné organizačné zložky,
–  schvaľovať vnútorné predpisy organizačných zložiek a uzatvárať zmluvy  o spolupráci,
–  vysielať zástupcov s hlasom poradným na rokovanie organizačných zložiek a ich orgánov,
–  nadväzovať zahraničné styky a zabezpečovať ich realizáciu, zastupovať SLS v   zahraničí,
–  spolu s organizačnými zložkami SLS zostavovať zoznamy odborníkov  pre
posudzovanie otázok, týkajúcich sa zdravotníctva,
–  zriaďovať  komisie,  pracovné a poradné skupiny k plneniu krátkodobých  i dlhodobých úloh,  určiť
obsahovú náplň a riadiť ich činnosť,
–  rozhodovať o výške základných členských príspevkov,
–  rozhodovať o korešpondenčnom spôsobe volieb do orgánov SLS uvedených  v čl. IX. a
zabezpečovať  jeho realizáciu,
–  zakladať obchodné alebo iné spoločnosti, neziskové organizácie a delegovať do    nich  príslušných
odborníkov – zástupcov SLS a zástupcovi udeľovať plnú  moc   s uvedením jej rozsahu,
–  rozhodovať o tých rozhodnutiach  prezidenta a viceprezidenta, ktoré boli  pozastavené dozornou
radou.

(9) Užšie prezídium SLS

Užšie prezídium SLS (ďalej len užšie prezídium) má 7 členov. Členmi prezídia sú prezident SLS, vedecký sekretár SLS, viceprezidenti SLS a ďalší traja členovia prezídia SLS,  ktorých menuje prezídium SLS. Na zasadnutí užšieho prezídia sa zúčastňuje a riaditeľ sekretariátu.
Užšie prezídium zasadá podľa potreby, najmenej štyrikrát v roku.  Zvoláva ho prezident SLS, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár alebo viceprezident SLS. Užšie prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov a rozhodujú nadpolovičnou hlasov prítomných členov.
Užšie prezídium rozhoduje o bežných otázkach SLS, ktoré sú v kompetencii prezídia. V prípade nevyhnutnej potreby rozhoduje aj o ostatných otázkach, ktoré neznesú odklad. s výnimkou tých, ktoré si prezídium vyhradilo na výlučné rozhodovanie. Užšie prezídium rieši operatívne problémy medzi zasadnutiami prezídia. Na zasadnutí užšieho prezídia sa môžu zúčastňovať všetci členovia prezídia SLS.

(10) Dozorná rada SLS

Dozorná rada SLS (ďalej len dozorná rada) je najvyšším kontrolným orgánom SLS.
Dozorná rada má minimálne troch členov a dvoch  náhradných členov. Spomedzi seba volí
predsedu, ktorý zvoláva a riadi činnosť dozornej rady.
Dozorná rada má najmä tieto oprávnenia :
–  vykonávať kontrolu hospodárenia, kontrolu dodržiavania stanov SLS a vnútorných predpisov,
kontrolu plnenia uznesení zjazdu delegátov SLS,
–  riešenie sťažností členov SLS na činnosť niektorej organizačnej zložky SLS,
–  pozastaviť výkon rozhodnutí prezidenta SLS, viceprezidentov SLS, ak sú v rozpore s platnými  právnymi
predpismi, stanovami SLS a ostatnými vnútornými predpismi SLS a pozastavené rozhodnutia predložiť
najbližšiemu prezídiu SLS,
–  pozastaviť výkon rozhodnutia prezídia, ak j  v rozpore s právnymi predpismi alebo
stanovami SLS a pozastavené rozhodnutie predložiť prezídiu SLS k novému rozhodnutiu,
ktoré bude konečné,
Dozorná rada je oprávnená požiadať o zvolanie zjazdu delegátov podľa čl. IX stanov.
Pri rozhodovaní o založení obchodnej, či inej spoločnosti je prítomnosť predsedu dozornej
rady nevyhnutná. V prípade rozhodnutia v tejto veci dozorná rada môže prijať konečné
rozhodnutie len zjazdom delegátov.
Dozorná rada je v mimoriadnych prípadoch (napr. nefunkčný výbor, porušovanie  stanov)
oprávnená zorganizovať nové voľby do orgánov organizačných zložiek.

(11) Prezident SLS a viceprezident SLS

Prezident SLS zastupuje  SLS doma i v zahraničí. Je oprávnený podpisovať všetky   bežné písomnosti za SLS a za prezídium SLS. Písomnosti závažného charakteru (zmluvy,   rozhodnutia) podpisujú  vždy dvaja prezident a viceprezident (vedecký sekretár, riaditeľ  sekretariátu) .
Podpisovanie písomnosti prezidentom  SLS je upravené v článku XV, bod 3). Prezidenta SLS v čase
neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinnosti   viceprezident, vedecký sekretár alebo riaditeľ
sekretariátu.
Prezident zvoláva a riadi rokovanie prezídia a užšieho prezídia SLS.
Prezident predkladá zjazdu delegátov SLS správu o činnosti za uplynulé obdobie.

Čl. X.
Orgány organizačných zložiek

(1)     Organizačné zložky SLS (ďalej len „organizačné zložky“ )  majú tieto orgány :

zhromaždenie členov,
výbor,
dozornú radu.

Čl. XI.
Zhromaždenie členov

Zhromaždenie členov  je najvyšším orgánom organizačnej zložky.
Zhromaždenie členov zvoláva výbor organizačnej zložky podľa potreby, najmenej však raz za štyri roky. Musí sa zvolať vždy, ak o to požiada aspoň jedna tretina všetkých členov organizačnej zložky, alebo ak o to požiada dozorná rada organizačnej zložky, a to do troch mesiacov, odo dňa doručenia žiadosti.
Zhromaždenie členov volí a odvoláva :
a)  výbor organizačnej zložky a náhradných členov organizačnej zložky a
výbor sekcií a náhradných členov sekcií organizačnej zložky,
b) dozornú radu a náhradných členov dozornej rady organizačnej zložky,
c)  rozhoduje o dĺžke ich funkčného obdobia, ktoré je spravidla štyri roky.
Zhromaždenie členov má najmä tieto oprávnenia :
schvaľovať, meniť a zrušovať predpisy organizačnej zložky,
schvaľovať program zhromaždenia členov,
schvaľovať návrhy na vznik a zrušenie sekcií a ďalšie vnútorné členenie organizačnej zložky,
schvaľovať správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, rozpočet, správu dozornej rady a základné smery činnosti organizačnej zložky,
rozhodovať o tých záležitostiach organizačnej zložky, ktoré si k rozhodnutiu vyhradí,
rozhodovať o zlúčení, o vystúpení zo SLS, zmenu právnej formy v rámci SLS a tým spojených majetkových dôsledkoch,
rozhodovať o tých záležitostiach organizačnej zložky, ktoré si k rozhodnutiu vyhradí,
schvaľovať aj ďalšie návrhy, ktoré mu predloží výbor organizačnej zložky.
Zhromaždenie členov je uznášaniaschopne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, s výnimkou  závažných rozhodnutí. uvedených v bode 4, písm. f) týchto stanov, kde je
potrebná  dvojtretinová prítomnosť členov.
Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
Zhromaždenie delegátov sa môže uskutočniť aj  korešpondenčne a to len vo zvlášť  odôvodnených
prípadoch ak to charakter programu dovoľuje. Rokovanie a voľby zhromaždenia delegátov sa riadia
rokovacím a volebným poriadkom SLS

Čl. XII
Výbor organizačnej zložky SLS

(1) Výbor je riadiacim a výkonným orgánom organizačnej zložky.
(2) Výbor má najmenej päť  členov a dvoch náhradných členov. Zvoláva ho prezident
(predseda) a v jeho neprítomností vedecký sekretár alebo  viceprezidenti
(podpredsedovia).
(3) Členmi výboru s hlasom poradným sú predsedovia sekcií, pracovných skupín a
komisií, pokiaľ nie sú zvolenými členmi.
(4) Členovia výboru sa môžu dopĺňať len z náhradných členov, ktorí boli zvolení
na zhromaždení členov.
(5) Výbor volí spomedzi seba prezidenta (predsedu), vedeckého sekretára, viceprezidenta
(podpredsedu), prípadne ďalších funkcionárov (napr. hospodára, pokladníka a pod.).
Pri voľbe  prezidenta (predsedu) prihliada na jeho odbornú a etickú stránku.
(6  )Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov.
Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Výbor organizačnej zložky najmä
a) pripravuje zhromaždenie členov, realizuje jeho uznesenia a rieši bežné záležitosti
medzi  jeho zasadnutiami,
b) zvoláva zhromaždenie členov,
c) pravidelne informuje svojich členov a prezídium SLS o činnosti organizačnej
zložky,
d) rieši otázky súvisiace s hospodárením organizačnej zložky ,
e) vedie dokumentáciu o svojej činnosti,
f) pripravuje rozpočet, plán činnosti a odborných podujatí , vypracováva správu
o činnosti  a hospodárení ,
g) riadne hospodári  s majetkom a majetkovými právami svojej organizačnej
zložky a ochraňuje ho,
i) ochraňuje údaje o členskej základni a využíva ich len spôsobom upraveným
smernicou SLS a platným zákonom o ochrane osobných údajov a používa ich na
ciele, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SLS,
j)  predkladá  zhromaždeniu členov na schválenie všetky návrhy, ktoré schvaľuje a
o ktorých rozhoduje zhromaždenie členov, najmä (správu o činnosti a hospodárení,
plán činností a rozpočet, návrhy na vyberanie ďalších dodatkových členských
príspevkov, návrh na zmenu právnej formy, zrušenie alebo zlúčenie organizačnej
zložky,  návrh na vznik a zrušenie sekcií,

k) predkladá Prezídiu  SLS
– správy o priebehu a výsledkov volieb,
– rozpočet, plán činnosti , správu o činností a hospodárení ,
– návrhy na vznik a zrušenie sekcií a stanovisko príbuzných sekcií,
– návrhy na vznik novej organizačnej zložky a stanovisko príbuznej  odbornej
organizačnej zložky,
– stanoviská , návrhy a pripomienky týkajúce sa činnosti SLS,
– zápisnice zo zasadnutí výborov,
– vnútorné predpisy  na odsúhlasenie,
– návrhy na udelenie cien a pôct Prezídia SLS,
– posudky, stanoviská  k  odborným  materiálom a pripomienky k legislatívnym
normám týkajúcich sa predmetu činnosti SLS,
– návrhy na uzatváranie dohôd a zmlúv o spolupráci s partnerskými medicínskymi
organizáciami doma i v zahraničí,
– iné návrhy, ktoré súvisia s predmetom činnosti, cieľmi a poslaním SLS,
l)  predkladá Sekretariátu SLS
– plán odborných podujatí, programy, pozvánky a iné materiály, týkajúce sa
odborných podujatí a aktivít   (informačné listy, oznámenia a pod.),
– informácie o udelení vlastných cien a pôct,
– odborné  časopisy, zborníky , príp. iné odborné materiály vydávané organizačnou
zložkou,
o) ma tieto oprávnenia :
– voliť spomedzi seba prezidenta, (predsedu) , viceprezidenta (podpredsedu)
vedeckého sekretára, hospodára, pokladníka, prípadne iného funkcionára,
– delegovať v odôvodnených prípadoch svojho zástupcu na rokovanie v príslušných
orgánov SLS a udeľovať im  poverenie na tieto rokovania s vymedzovať rozsah poverenia,
– vysielať  zástupcov  organizačnej zložky do poradných orgánov, komisií a ďalších
orgánov ako aj do rôznych foriem riadenia týkajúcej sa problematiky súvisiacej so
zameraním činnosti organizačnej zložky,
– rozhodovať o všetkých závažných otázkach v období medzi zasadnutiami
zhromaždenie členov, ktoré neznesú odklad s výnimkou tých, ktoré sú vymedzené
do kompetencie rozhodovania  zhromaždenie členov,
– rozhodovať o ďalšom vnútornom členení organizačnej zložky a
rozhodnutie predložiť na  schválenie zhromaždeniu členov,
–  rozhodovať o vzniku a zrušení sekcií organizačnej zložky,
–  rozhodovať o vzniku nového a zániku doterajšieho členstva v organizačnej
zložke,  pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak,
–  rozhodovať  o výške ďalšieho členského príspevku (príspevku organizačnej
zložky)  a toto rozhodnutie predložiť na schválenie najbližšiemu zhromaždeniu
členov,
–  rozhodovať o korešpondenčnom spôsobe volieb do orgánov organizačnej zložky  podľa čl. XI.
týchto stanov a zabezpečovať ich realizáciu,
–  zriaďovať komisie a pracovné skupiny a menovať členov do komisii   a pracovných skupín,
–  schvaľovať rozpočet, plán činnosti a stanoviská výboru sekcie organizačnej   zložky,
–  usmerňovať činnosť sekcií organizačnej zložky, kontrolovať hospodárenie sekcie
–  vysielať delegátov na zjazd delegátov SLS a  svojich členov na odborné
–  podujatia doma a v zahraničí a na prácu v odborných  komisiách, redakčných  radách,
pracovných skupinách alebo v mimovládnych   organizáciách.
–  udeľovať ceny a pocty organizačnej zložky a príp. finančné odmeny, ktoré k ním prislúchajú,
–  hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami a využívať ich na ciele  a poslanie uvedené
v čl. III. týchto Stanov,
–  vykonávať aj ďalšiu činnosť súvisiacu s realizáciou poslania, cieľov  SLS.

Práva a povinnosti výborov členov  právnických osôb  SLS vo vzťahu k SLS sú zhodné  s právami a povinnosťami výborov organizačných zložiek SLS.

(9)  Práva a povinnosti výborov sekcií organizačnej zložky SLS

Výbory sekcií najmä :
a) riešia odborné a organizačné otázky týkajúce sa ich špecializácie,
b) prijímajú návrhy a stanoviská, ktoré predkladajú na schválenie výboru odbornej
organizačnej zložky,
c) hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami a využívajú  ich na činnosť sekcie
pre  ktorý bola zriadená v súlade so stanovami SLS,
d)  rozhodujú o dodatkovom členskom príspevku  sekcií,
e)  plnia aj ďalšie úlohy, ktorými ich poverí výbor organizačnej zložky SLS.

Členom výboru sekcie s hlasom poradným je predseda príslušnej organizačnej zložky.

Čl. XIII.
Dozorná rada organizačnej zložky SLS

(1)  Dozorná rada organizačnej zložky SLS ( ďalej len „dozorná rada organizačnej
zložky)  je kontrolným orgánom organizačnej zložky. Dozorná rada má minimálne
troch členov.  Spomedzi  seba volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť.
(2) Dozorná rada organizačnej zložky najmä :
kontroluje
– činnosť členov a orgánov organizačnej zložky,
– hospodárenie organizačnej zložky,
– dodržiavanie stanov SLS a vnútorných predpisov SLS a organizačnej zložky SLS,
– plnenie uznesení zjazdu delegátov SLS, zhromaždenia členov a výboru organizačnej  zložky SLS
a výboru sekcie organizačnej zložky SLS,
najmenej raz ročne vypracováva  správu o kontrolnej činnosti,
rieši sťažností členov organizačnej zložky SLS, týkajúce sa činnosti výboru organizačnej zložky SLS a výboru sekcii organizačnej zložky SLS,
zúčastňuje sa prostredníctvom svojho predsedu alebo povereného člena rokovania orgánov organizačnej zložky SLS,
pozastavuje rozhodnutia výboru organizačnej zložky SLS a výboru  sekcií SLS, pokiaľ je v rozpore so zákonmi a s predpismi SLS, alebo predpismi organizačnej zložky., pozastavené rozhodnutie predkladá výboru na nové rozhodnutie, ktoré bude v rozhodovanej veci konečné,
je oprávnená požiadať o zvolanie zhromaždenie členov organizačnej zložky podľa čl. XI. bodu 2 Stanov.

Čl. XIV.
Majetok a hospodárenie

SLS samostatne  spravuje svoj majetok a hospodári podľa (schváleného) rozpočtu na príslušný rok.
Majetok  SLS a jej organizačných zložiek tvoria :
– hmotný a nehmotný majetok
– hnuteľné veci,
– nehnuteľné veci,
– finančný majetok,
– zásoby,
– pohľadávky a iné majetkové práva.
(3)  Príjmy SLS tvoria :
– členské príspevky, zápisné,
– dotácie, dary, sponzorské príspevky,
– jednorazové účelové príspevky a zbierky,
– iné príjmy vyplývajúce z predmetu činnosti alebo vedľajšej hospodárskej
činnosti,  napr. úroky z vkladov , z reklamy a  z inzercie.
(4)  Majetok je určený k plneniu úloh vyplývajúcich zo stanov SLS.
(5)  Majetok SLS spravuje sekretariát SLS.
(6)  Hospodárenie s majetkom SLS a ich organizačných zložiek sa riadi všeobecne  platnými  právnymi
predpismi a vnútornými predpismi vydanými prezídiom SLS.
Majetok SLS alebo jeho časť delimitovaná na kolektívneho člena pri jeho  vzniku môže byť použitý
len na poslanie a ciele uvedené v čl. III. týchto stanov.

Čl. XV.
Zastupovanie SLS a organizačné zložky

(1) SLS zastupuje navonok jej prezident, vedecký sekretár, viceprezidenti a riaditeľ sekretariátu,   prípadne iní prezidentom poverení členovia prezídia SLS.
(2) Organizačné zložky SLS zastupujú navonok jej prezident (predseda) , vedecký   sekretár viceprezidenti (podpredsedovia) organizačných zložiek SLS, prípadne iní prezidentom   (predsedom) poverení  členovia výboru a to v rozsahu kompetencii vyplývajúcich zo  Stanov SLS.
(3) Za SLS  prezident písomnosti podpisuje tak, že ku svojmu menu pripojí dodatok      „prezident SLS“. Ostatní funkcionári a riaditeľ sekretariátu podpisujú písomnosti tak, že ku  svojmu menu pripoja dodatok svojej funkcie. Poverený člen prezídia SLS  podpisuje písomnosti tak, že ku svojmu menu pripojí dodatok  „poverený člen prezídia SLS“.
Poverený člen výboru organizačnej zložky SLS podpisuje písomností za organizačnú  zložku SLS tak, že ku svojmu menu pripojí dodatok „ poverený člen výboru organizačnej  zložky SLS“. Oprávnenie podpisovať pre bankové a pokladničné operácie sú upravené  dispozičnými opatreniami SLS.

Čl. XVI.
Zánik SLS a jej organizačných zložiek

(1)  Zánik SLS
SLS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
(2)  O zániku SLS a majetkovom vysporiadaní rozhoduje zjazd delegátov.
(3)  SLS zaniká  aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“)  v zmysle § 12, odseku 1), písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.
(4)  Pri zániku SLS určí zjazd delegátov likvidačnú skupinu, ktorá vykoná majetkové  vysporiadanie . Pri zániku
SLS podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. vykoná majetkové vysporiadanie  ministerstvo.
(5)  Zánik organizačnej  zložky SLS
Organizačná zložka SLS (ďalej len „organizačná zložka“) zaniká :
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením,
rozhodnutím o zrušení, ak činnosť organizačnej zložky je v rozpore so všeobecne záväznými platnými alebo vnútornými predpismi SLS, ak poškodzuje odborná alebo iná činnosť organizačnej zložky dobré meno SLS alebo dobre meno inej organizačnej zložky, ak  je jej  činnosť v rozpore s poslaním, cieľmi SLS, prípadne z iných vážnych dôvodov.

O zániku organizačnej zložky rozhoduje :
zhromaždenie členov organizačnej zložky v prípade dobrovoľného rozpustenia,
zhromaždenie členov dotknutých organizačných zložiek v prípade zlúčenia, .
Takéto rozhodnutie nadobudne platnosť  dňom schválenia Prezídiom  SLS.
c)   Prezídium SLS v prípade uvedenom v čl. XVI. bod 5, písm. b) Stanov.

Pri zániku organizačnej zložky určí Prezídium SLS komisiu, ktorá dorieši spolu so sekretariátom SLS majetkové záležitosti.

Čl. XVII.
Prechodné a záverečné ustanovenia

Zrušujú sa Stanovy, ktoré boli schválené zjazdom delegátov SLS dňa 25. 11. 1998  a registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 26. 2. 1999.
Orgány SLS, orgány organizačných zložiek sú povinní upraviť skôr vydané vnútorné predpisy a pokyny do troch mesiacov od ich schválenia, tak aby neodporovali týmto Stanovám.
Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia zjazdom delegátov SLS a to dňa 6. 11. 2006 a účinnosť dňom doručenia oznámenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o tom, že zmenu  Stanov vzalo na vedomie.

Stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 1. 12. 2006 pod
číslom VVS/1-909/90-172-6.