ŠTATÚT PAMÄTNEJ MEDAILY  Doc. MUDr. Tomáša KADLICA,
zakladateľa a priekopníka Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

Pamätná medaila Tomáša Kadlica sa udeľuje:

a/ členom SSAIM

 • za všeobecne uznávané a dlhodobo dosahované výsledky v odbore AIM
 • za zásluhy o rozvoj AIM ako vedného a klinického odboru
 • za publikačnú a prednáškovú aktivitu v odbore AIM
 • za úspechy v zavádzaní nových metód v odbore AIM

b/ nečlenom SSAIM, najmä zahraničným odborníkom, ktorí prispeli k rozvoju AIM

c/ právnickým osobám za zásluhy o rozvoj AIM na Slovensku

 

kadlic_obraz-smallMilan Lukáč, autor reliéfu Krajina snov
Venovaná nestorovi slovenskej anestéziológie T. Kadlicovi.
Nar. 29.9.1962, zaoberá sa sochárstvom, maľbou a grafikou.

Od r. 1998 docent na Katedre výtvarných disciplín a Katedre dizajnu FA STU v Bratislave.

Zastúpený v galériách a zbierkách na Slovensku a v zahraničí.

 

 

kadlicDoc. MUDr. Tomáš Kadlic
nar. 29.12.1913
zomrel 14. 2. 2000

 

 

 • 1940 promócia
 • 1943 I. Chir. klinika LFUK Bratislava
 • 1952 atest. z anestéziológie – Praha
 • 1961 anest. odd. FN Mickiewiczova
 • 1965 docentská habilitácia
 • 1967 Klinika AR a Katedra AR ILF
  Hl. odborník
  Nestor slov. anest. a int. med. Veľká osobnosť, skvelý pedagóg, neúnavné štúdium, vynikajúci prednášateľ, predstava, že len vzdelaný a múdry anestéziológ, má šancu uspieť, nútil primárov sa vzdelávať, dosiahol, že odbor získal vysoký odb. kredit, vznikli v celom štáte ARO.
 • 1984 odchod do dôchodku

Bibliografický dokument T. Kadlica

 • Farmakológie liekov používaných v klinickej anestéziológii.
  (Kadlic T., Kap. 4, H. Keszler, J. Minář, J. Pokorný, Anestéziológie, SZN, 1965 p.s. 604)
 • Misplacement and loop formation of central venous catethers.
  (Malatinský J., Kadlic T., Májek M., Acta anaesth. Scand., 20, 1977, b.č. 3, s. 237-247)
 • Komplikácie v. cava cranialis technikou transkutánnej punkcie v. jugularis interna.
  (Malatinský J., Kadlic T., Májek M., a spol., Brat. lek. listy, 66, 1976, a. č. 2, s.176-185)
 • Inadvencent thoracic duct catheterization during transjugular central venous cannulation.
  (Májek M., Malatinský J., Kadlic T., Acta anaesth. Scand. 1977, č. 4, s. 320-321)
 • Supraklavikulárna technika katetrizácie v. cava cranialis.
  (Malatinský J., Kadlic T., Sámel M., Májek M., Bratisl. lek. listy, 65, 1976, č. 6, s. 671-678)
 • Riziko invazívních monitorovacích postupů v intenzívní a resuscitační péči.
  (Varmužková J., Karakolev Ž., Handl Z., Scripta medica, 58, 1985, č. 8, s. 475-480)
 • Možnosti eliminácie noxy pri akútnych intoxikáciách.
  (Kadlic T., Májek M., Sámel M., Záverečná správa výskumnej úlohy MZ SROV, Bratislava, 1984)
 • Eliminačné metódy pri akútnych intoxikáciách.
  (Plačková S., Kresánek J., Krutá F., Šašinka M., Slov. Lekár, (15), 1991, č. 7-8, s. 32-35)

 

Laureáti Pamätnej medaily Tomáša Kadlica

cmarkovaMUDr. Vlasta Cmarková
Laureát pre rok 2005

nar. 12.07.1930
členka výborov ČSAR a SSAR
osobnosť slovenskej anestéziológie
primárka na ARO Bojnice v r. 1960-1995
vyšla z martinského jadra, ovplyvnená pražskou školou
členka komisie pre históriu českej a slovenskej anestéziológie
bohatá pedagogická a prednášková činnosť pre SZP a lekárov IVL

 

juhasMUDr. Štefan Juhás
Laureát pre rok 2004
nar. 30.04.1924
pionier slovenskej anestéziológie
patrí medzi prvých odborníkov v anestéziológii
atestáciu z anestéziológie získal v roku 1956 v Prahe
primár, riaditeľ NsP, krajský odborník v AR
prednášková, publikačná činnosť

 

janikovaMUDr. Marta Janíková, CSc.
Laureát pre rok 2003
nar. 30.09.1939
významná osobnosť slovenskej anestéziológie
promócia 1962, atestácia z chirurgie
v r. 1969 z anestéziológie a resuscitácie, graduovala v r. 1989 a získala CSc.
primárka v NUTARCH Vyšné Hágy, členka výboru SSAIM, EACTA
prednášková a publikačná činnosť
žiačka T. Kadlica

 

bohusMUDr. Ondrej Bohuš
Laureát pre rok 2002
nar. 28.03.1933
promócia 1958, atestácia z chirurgie a anestéziológie v r. 1964
významná osobnosť slovenskej anestéziológie, podieľal sa na jej rozvoji, zakladateľ modernej anestéziológie v SR
primár, predseda SSAR (1977-1990), predseda ČSSAR (1979-1983, 1986-1988)
bohatá organizačná, prednášková a publicistická práca
napísal odb. publikácie Anestéziologické komplikácie, OSVETA, 1980
Anesteziológia a resuscitácia a int. starostlivosť, OSVETA, 1980
Externý spolupracovník KAIM