Aktuality

/Aktuality
­

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM na 9. volebné obdobie 2023 – 2026

Kandidátna listina SSAIM

Zoznam členov SSAIM pre účely volieb

SSAIM SLS vyhlasuje korešpondenčné voľby do Výboru SSAIM a Dozornej rady SSAIM v termíne od 16. nov. do 16. decembra 2022 vrátane. Pokyny k vykonaniu volieb a kandidátna listina pre voľby bude zaslaná poštou každému členovi SSAIM. Posledný dátum odoslania obálky s označením SLS Voľby SSAIM je piatok 16.12. 2022 vrátane.

V Bratislave 16. nov. 2022

Zápisnica z 13. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 13. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

Zápisnica z 12. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 12. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

výbor SSAIM 16.2.2022 online MS TEAMS o 14:30 hod.
Prítomní (12): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Valky, Š. Krbila, J. Köppl, J. Koutun, Ľ. Romanová, M. Venglarčík, Š. Trenkler, K. Galková, I. Olejárová
Ospr. (1): M. Minárik – rezignoval na funkciu člena výboru.
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, P. Szeghy

Zápisnica z 11. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS, 2021

Stiahnuť ako PDF súbor: 11. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

10. novembra 2021 o 18:00 hod. v salóniku h. DoubleTree by Hilton
Prítomní (11): R. Záhorec, J. Firment, J. Koutun, Š. Krbila, Š. Trenkler, M. Venglarčík, Ľ. Romanová, K. Galková, I. Olejárová, J. Köppl
Ospravedlnení (3): J. Valky, M. Pauliny, M. Minárik
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, ospravedlnení P. Szeghy

Aktualita SSAIM

V metodických pokynoch nájdete nové odporúčanie s názvom Postupy pri plánovaných operačných výkonov u pacientov po prekonanom ochorení COVID -19.

Zápisnica z 9. riadnej schôdze výboru SSAIM, 2021

Stiahnuť ako PDF súbor: 9. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

9. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS
Utorok 8.6.2021
On-line video-konferencia cez MS TEAMS
Prítomní (11): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, M. Venglarčík, Ľ. Romanová, K. Galková, I. Olejárová
Ospravedlnení (2): Š. Krbila, M. Minárik
Dozorná rada (2): T. Veselovský, P. Szeghy

Doktorandské štúdium JLF UK

Jeseniova lekárska fakulta UK, Martin

Na základe informácie z prípravy prijímacieho konania na doktorandské štúdium v odbore anestéziológia a resuscitácia pre nový akademický rok 2021/2022 zverejňujeme informácie pre členov SSAIM.

V prípade záujmu o doktorandské štúdium v uvedenom školskom roku prosím nahlásenie záujemcov a témy, ktoré by boli predmetom štúdia. Názov témy aj v anglickom jazyku.

Forma štúdia je externá, eventuálne interná.

Termín do 8. februára 2021.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom a želaním veľa zdravia

Prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Zápisnica zo 7. mimoriadnej schôdze Výboru SSAIM 2020

Stiahnuť ako PDF súbor: 7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Streda 9.12.2020
On-line video-konferencia cez MS TEAMS
Prítomní (10): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, M. Venglarčík, Štefan Krbila, Katarína Galková
Ospravedlnení (3): I. Olejárová, Ľ. Romanová ,M. Minárik
Dozorná rada (2): T. Veselovský, P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 7. mimoriadnu schôdzu výboru SSAIM cez on-line video-konferenciu MS TEAMS o 14,30 hod dňa 9.12.2020. Kontrola uznesení zápisnice č. 6/2020 zo 6. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 24.09.2020.
Uznesenie 50/8 Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na začiatok roka 2021 (Novozámocké dni Palárikovo, Zimné – Winterfórum SSAIM).
Výbor SSAIM sa uzniesol na návrh pred. Krbilu, aby sme NZ dni v Palárikove presunuli na marec 2021 a 27. kongres SSAIM, aby sa konal v h. Bellevue v Starom Smokovci v stanovenom termíne 20.-22. mája 2021. Obe podujatia plánujeme organizovať prezenčnou formou, ak dovolí epidemiologická situácia. 27. kongres SSAIM online formou video-konferencie, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 51/8 Členovia výboru nahlásia plánované akcie SSAIM na druhý polrok 2021 na národnej a regionálnej úrovni vedeckému sekretárovi M. Paulinymu (prihlášky zaslané na SLS) a Š. Trenklerovi, ktorý pripraví Kalendár akcií SSAIM pre výbor a členskú základňu SSAIM. Termín do 21.12.2020.
Uznesenie 52/8 Výbor SSAIM prijal správu od doc. J. Firmenta o stave pripravovaného dokumentu ohľadne pred-anestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu, pod gesciou štátn. tajomníka MZ SR dr. P. Stachuru, ktorý je pred dokončením. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať po 14.12. cez Webex. (Ing. Čvapek za MZ SR).
Uznesenie 53/8 Vzhľadom na zmeny na sekretariáte SLS, zrušenie Kongresového oddelenia a odchod p. E. Kurucovej do dôchodku sa zásadne mení situácia pri organizovaní podujatí SSAIM. Výbor SSAIM diskutoval o probléme a navrhuje tri možnosti riešenia: a) zostať pri organizovaní podujatí SSAIM v spolupráci so SLS pri navýšení nákladov p. cenníka SLS platného od 1.1.2020, b) osloviť agentúru a podpísať dohodu o organizovaní podujatia SSAIM formou Zmluvy, c) zvážiť a podpísať Zmluvu s agentúrou medzi SSAIM (SLS) na kompletnú službu pri činnosti SSAIM vrátane všetkých podujatí.
Uznesenie 54/8 Výbor SSAIM schválil a naďalej podporuje proces asociovaného členstva v ESAIC. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESAIC, sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 18.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika ESAIC. Termín je do 18.12.2020.
Uznesenie 55/8. Výbor na základe súhlasného stanoviska Predsedkyne Komisie pre udeľovanie grantov prof. Drobnej – Sániovej, PhD schválil jednomyseľne Výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s témou „Sledovanie hladiny cholínesterázy“ v celkovej sume dvetisíc eur.
Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia). Termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej. Viď Uznesenie 48/8.
Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Posunutý Termín: do 22.12.2020, viď Uznesenie 49/8 z minulej schôdze!
Uznesenie 56/8 Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o posúdení pripomienok a korekcii odborného usmernenia OU pre Jednodňovú zdravotnú starostlivosť (JZS), kde boli doplnené/opravené viaceré termíny, napr. anestéziologická starostlivosť. Problémom zostávajú výkony detskej anestézie v rámci JZS. Na návrh prim. J. Köppla a M. Venglarčíka výbor SSAIM požiada odbornú sekciu pediatrickej anestézie SPA o stanovisko. Dňa 12.12. na svojom zasadnutí Výbor SPA SSAIM zaujme stanovisko, ktoré bude zapracované do OU pre JZS ako normatív pre pediatrickú JAS. Po schválení OU Výborom SSAIM materiál zašleme p. MUDr. E. Vivodovej na MZ SR. Termín do 18.12.2020. Zodpovedný doc. MUDr. J. Firment, PhD.
Uznesenie 57/8 Výbor SSAIM schválil a berie na vedomie, že medzi mladými rezidentami v európskej spoločnosti ESAIC bude sekciu mladých anestéziológov – rezidentov za SSAIM zastupovať MUDr. Miroslav Sučko z I. KAIM Košice.
Uznesenie 58/8 Výbor SSAIM poveril prezidenta a vedeckého sekretára SSAIM rokovaním s riaditeľkou sekretariátu SLS ohľadne vzniknutej situácie spojenej s odchodom p. E. Kurucovej, a novým Cenníkom SLS o vnútropodnikových výkonoch (VPV), ktoré boli schválené pre rok 2020. Termín: 10.12.2020 na sekretariáte SLS na Cukrovej 3, Bratislava.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o úspešnom priebehu a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity boli skoro naplnené.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment informoval o možnostiach riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia. Výbor SSAIM sa zaoberal súčasnou situáciou pandémie COVID-19 na OAIM/KAIM v SR. Hlavným problémom je nedostatok personálu, spôsob organizácie a spôsoby úpravy prevádzky v Nemocniciach podľa pandemického plánu.

Na nasledujúcu schôdzu 8. zasadnutia výboru SSAIM – predseda Dozornej rady MUDr. T. Veselovský pripraví Správu o činnosti a hospodárení SSAIM za rok 2020. Termín bude aktuálne upresnený.

Zapísal: R. Záhorec Overil: J. Koutun
V Bratislave, 9. decembra 2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM

Zápisnica zo 6. zasadnutia výboru SSAIM 2020

Stiahnuť ako PDF súbor: 6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Štvrtok 24.9.2020
Hotel Holiday Inn, Žilina
Prítomní (9): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Ospravedlnení (4): I. Olejárová, M. Minárik, Š. Krbila, K. Galková
Dozorná rada (2): prim. J. Macková, T. Veselovský, ospravedl. P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 6. riadnu schôdzu výboru SSAIM. Kontrola uznesení zápisnice č. 5/2020 z 5. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 12.02.2020 z Winterfóra SSAIM v Hoteli Patria na Štrbskom plese bola bez výhrad. Výbor SSAIM zaujal stanovisko k plánovaným sympóziám a akciám SSAIM na jeseň 2020.
Uznesenie 43/8. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na rok 2020 (CUP, Novozámocké dni Palárikovo, CEE).
Výbor SSAIM sa uzniesol preložiť CUP 2020 o rok, a to v novom termíne 11.-12.11.2021, Novozámocké dni preložiť na 14.-15.1.2021, WF SSAIM na Štrbskom Plese ponechať v pôvodnom termíne 11.-12.2.2021, 27. kongres SSAIM v Jasnej ponechať v pôvodnom termíne 20.-22.5.2021. Svetový kongres WFSA sa bude konať v náhradnom termíne 1.-5.9.2021 v Prahe. Hálkove dni v Čadci sa uskutočnia 23.9.2021.
Témy na 27. kongres SSAIM v Jasnej aj vedecký výbor sú uvedené pod uznesením 31/8. Výbor diskutoval o možnosti organizácie 27. kongresu online formou, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 44/8. Výbor SSAIM schválil zloženie pracovnej skupiny pre rokovanie so štátnym tajomníkom MZ SR ohľadne predanestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu v zložení: MUDr. L. Polakovičová (Ružinov), MUDr. A. Volnárová (Malacky), MUDr. R. Koyš (Martin), MUDr. M. Venglarčík (Banská Bystrica), MUDr. P. Kenderessy (Banská Bystrica). Na návrh prim. J. Köppla výbor kooptoval do pracovnej skupiny MUDr. M. Hargaša (DKAIM NUDCH Bratislava) a doc. J. Firment navrhol kooptovať do pracovnej skupiny MUDr. B. Mavrodejeva (Prešov). Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať dňa 5.10.2020 cez Webex.
Uznesenie 45/8 Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu pandémie COVID-19 Výbor SSAIM dôrazne odporúča na ochranu pacientov a ošetrujúceho zdravotníckeho personálu vykonať u všetkých pacientov v rámci predoperačného vyšetrenia pred elektívnym výkonom v celkovej alebo regionálnej anestézii vyšetrenie na Covid-19. Toto vyšetrenie bude až do odvolania štandardnou súčasťou predoperačnej prípravy a jeho negatívny výsledok bude nevyhnutný pre zaradenie pacienta do operačného programu. Vyšetrenie nesmie byť staršie ako 48 – 72 hodín. Výbor SSAIM zároveň žiada hlavného hygienika o zaradenie a zverejnenie tejto požiadavky v Usmernení hlavného hygienika, aby bol záväzný pre všetky zdravotnícke zariadenia v SR a hradený zdravotnou poisťovňou pacienta. List MZ SR a hl. hygienikovi, zodp. Záhorec, termín do 1.10.2020.
Uznesenie 46/8. Výbor SSAIM schválil proces asociovaného členstva v ESA. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESA sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 31.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika prípravou posteru pre kongres ESA ohľadne činnosti oddelení AIM v SR. Zodpovední: Minárik, Trenkler, termín do 31.10.2020.
Uznesenie 47/8. Výbor berie na vedomie prihlášku Žiadosť o výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s názvom témy „Sledovanie hladiny cholínesterázy.
Uznesenie 48/8. Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia), termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej.
Uznesenie 49/8. Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Termín: do 31.10.2020.

Iné: Doc. R. Záhorec informoval o možnosti a príprave školy mladých anestéziológov (ŠMA) pre lekárov v špecializačnej príprave na rok 2021. Tohtoročná škola je odložená pre pandémiu.
Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o zlepšení objednávania liekov. Požaduje, aby primári včas alebo s predstihom žiadali o lieky na mimoriadny dovoz s presným množstvom objednávky.
Prim. M. Venglarčík informoval výbor SSAIM o prebehnutých aktivitách SKARA za rok 2020 a zároveň predostrel plánované aktivity SKARA na rok 2021.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o príprave a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity sú skoro naplnené.
Doc. J. Firment informoval o možnosti dodania vyradených anestéziologických prístrojov do technického múzea v Košiciach. Kontaktná osoba doc. J. Firment.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment pripravuje podnet pre MZ SR ohľadne riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia.

Termín 7. zasadnutia výboru SSAIM – bude sa konať v podvečer WF SSAIM na Štrbskom Plese, t. j. predbežne 10.2.2021.

Zapísal: T. Veselovský Schválil: J. Valky
Holiday Inn, Žilina, 24.9.2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM

KNIHA – COVID-19 Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov

Slavomír Nosáľ a kolektív – Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

Ambulancie AIM

Vážené kolegyne a kolegovia,
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny si Vás dovoľuje upozorniť na aktuálnu situáciu týkajúcu sa anestéziologických ambulancií na Slovensku.
Novelou zákona č. 578/2004 účinnej od 1. mája 2015 a vyhláškou MZ SR č. 84/2016 účinnej od 15.2.2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, špecializovaná ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 1, podľa ktorej v zmysle čísla 64: „Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista alebo na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia lekárom s profesijným titulom pediatrický anestéziológ. V ambulancii anestéziológie a intenzívnej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.“
Napriek niekoľkoročnému úsiliu Výboru SSAIM vrátane opakovaných interpelácii na Ministerstve zdravotníctva SR podľa platného ustanovenia § 102u, odsek 4 zákona č. 578/2004 Z.z., Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016, „Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 31. decembra 2019. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. mája 2020, povolenie stráca platnosť 31. mája 2020.“
Anestéziologické ambulancie, ktoré aktuálne prevádzkované NZZ (právnická osoba) automaticky strácajú platnosť 31.mája 2020 a nie je preto nutné podať na príslušné VÚC, ktoré vydalo povolenie na prevádzkovanie tejto ambulancie Žiadosť o zmenu v povolení na prevádzkovanie ZZ. Po tomto dátume nie je možné používať pečiatku s ambulantným kódom tejto ambulancie.
Anestéziológ, ktorý formou právnickej osoby viedol anestéziologickú ambulanciu, ak chce ďalej pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v AIM, musí požiadať SLK o udelenie LICENCIE A a ÚDZS o pridelenie R-kódu. Následne ako fyzická osoba môže vykonávať výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore AIM.
Zánik týchto anestéziologických ambulancií touto novelou považujeme za bezprecedentný krok a preto bude SSAIM opätovne žiadať rovnaké podmienky pre výkon povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v AIM tak, ako je to u iných medicínskych oborov, teda bez podmienky o náväznosti ambulancie na ústavnú starostlivosť.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD., člen Výboru SSAIM
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., prezident SSAIM

V Bratislave, 20.05.2020

Odporúčania COVID-19

Základné postupy v starostlivosti o kriticky chorých pacientov s COVID-19
WHO guidelines COVID-19 SK verzia
Smernica pre COVID-19 epidémiu verzia 7.0 16.03.2020
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 18.3.2020
Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) – 1. revízia

Odporúčania SSAIM pre COVID-19

Odporúčania pre výkon celkovej anestézie u pacientov s podozrením alebo dokázanou infekciou COVID-19
Odporúčania pre výkon regionálnej anestézie u pacientov s podozrením alebo dokázanou infekciou COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – siedma aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – šiesta aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – piata aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – štvrtá aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – tretia aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – druhá aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – prvá aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19

Použitie analógov arginín – vazopresínu pri liečbe cirkulačného zlyhávania

Odporučený postup výboru SSAIM, november 2019

stiahnuť tu

Zásady pre udeľovanie grantov pre výskumnú činnosť

Zásady pre udeľovanie grantov pre výskumnú činnosť Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny – oficiálny text

Vychádzajúc z potreby rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti, klinickej aplikácie nových postupov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike sa výbor SSAIM rozhodol vydať Štatút pre udeľovanie Grantov SSAIM – SLS ku dňu 30. septembra 2018 a schválil tieto zásady udeľovania Grantov SSAIM – SLS (ďalej len „zásady“) pod odborným a metodickým dohľadom právneho oddelenia SLS a schválení Prezídiom SLS.

Zásady pre udeľovanie grantov pre výskumnú činnosť + žiadosť – stiahnuť tu

Prevencia a manažment nežiadúcej perioperačnej hypotermie

Odporučenie SSAIM 2019

dokument stiahnuť tu

Základné štandardné postupy a podmienky pre výkon anestézie

Tieto štandardné postupy sa vzťahujú na pacientov podrobujúcich sa anestézii bez ohľadu na trvanie, miesto a spôsob anestézie (celková, regionálna) a sedácie. Môžu byť modifikované iba v prípade neodkladných výkonov v krajnej núdzi (extrémne situácie, hromadné nešťastia, a pod.).

Stiahnuť dokument tu

Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov

Zoznam liekov na stránke MZSR

Ak niektoré pracovisko chce používať neregistrovaný liek a tento nie je v uvedenom zozname, musí si to žiadať pracovisko individuálne. Vyplniť žiadosť a poslať Hlavnému odborníkovi MZ SR pre A+IM.

Rýchly sprievodca naliehavými situáciami