Vychádzajúc z potreby rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti, klinickej aplikácie nových postupov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike sa výbor SSAIM rozhodol vydať Štatút pre udeľovanie Grantov SSAIM – SLS ku dňu 30. septembra 2018 a schválil tieto zásady udeľovania Grantov SSAIM – SLS (ďalej len „zásady“) pod odborným a metodickým dohľadom právneho oddelenia SLS a schválení Prezídiom SLS.

Čl. 1
(1) Granty SSAIM (ďalej len „granty“) sú zamerané na podporu vedeckých a výskumných projektov (ďalej len „vedeckých projektov“) určených pre členov SLS – SSAIM. (2) O udelenie grantu môže požiadať lekár – anestéziológ, ktorý je riadnym členom SSAIM (SLS) a riadne si platí členské príspevky. Zodpovedný riešiteľ a všetci spoluriešitelia musia spĺňať kritériá uvedené v ods. 1 tohto článku. (3) Granty sa udeľujú len na čiastočné krytie finančných výdavkov vedeckých projektov. (4) Maximálna výška finančnej požiadavky o Grant SSAIM je 2 000,- € na celú dobu riešenia. (5) Granty sa udeľujú maximálne na dva kalendárne roky. (6) Prostriedky grantu SSAIM nemožno použiť na iný účel, než na aký boli schválené.

Čl. 2
Granty udeľuje prezident SSAIM vychádzajúc z návrhu ním vymenovanej Grantovej komisie SSAIM (ďalej len „komisia SSAIM pre granty“) a s prihliadnutím na finančné možnosti SSAIM. Prezident SSAIM na návrh komisie pre granty SSAIM zároveň rozhodne o štruktúre a účele použitia pridelených finančných prostriedkov podľa odporučenia komisie SSAIM pre granty.

Čl. 3
(1) Členovia SSAIM, ktorí sa uchádzajú o pridelenie grantu, musia podať žiadosť o Grant SSAIM písomnou formou podľa predpísaného tlačiva „žiadosť o grant“ najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom žiadajú prideliť grant. (2) Súčasťou žiadosti o grant sú prílohy: a) charakteristika vedeckých cieľov projektu, b) rozbor aktuálneho stavu riešenia témy projektu, vychádzajúci z prehľadu najvýznamnejšej dostupnej domácej i zahraničnej literatúry, c) návrh metódy riešenia projektu, d) finančné nároky projektu a ich odôvodnenie, e) anotácia vedeckého projektu (nie viac ako 20 riadkov typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12), v ktorej uchádzač uvedie stručnú charakteristiku podľa písm. a) až d), f) v prípade, že projekt predpokladá využívanie priestorov a zariadení nemocníc, je zodpovedný riešiteľ povinný si tieto veci a náležitosti vybaviť samostatne s vedením zdravotníckeho zariadenia, v ktorej sa klinický výskum bude realizovať, vrátane súhlasu Etickej komisie v príslušnom zariadení. (3) Žiadosť o grant, ktorá neobsahuje požadované náležitosti, nebude akceptovaná na posúdenie.

Čl. 4
Žiadosť o grant sa podáva a spracováva výhradne a kompletne v písomnej forme, a/alebo elektronicky cez portál www.ssaim.sk. Pre posúdenie dátumu podania žiadosti je rozhodujúci dátum elektronického podania žiadosti, vždy do 30. septembra kalendárneho roku.

Čl. 5
(1) Komisia pre granty SSAIM pozostáva z členov, ktorých vymenúva na volebné obdobie štyroch rokov prezident SSAIM po schválení členov výborom SSAIM. Členovia komisie by mali mať akademickú hodnosť, alebo s vedeckou hodnosťou CSc., PhD. (2) Členstvo v komisii je nezastupiteľné s výnimkou činnosti podľa článku 8 ods. 1. (3) Člen komisie sa môže svojej funkcie vzdať. Na uvoľnené miesto bude kooptovaný nový člen komisie pre granty.

Čl. 6
(1) Zasadnutia komisie zvoláva a vedie jej predseda. (2) Zasadnutia komisie sú neverejné. (3) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné dve tretiny jej členov. (4) Na platné rozhodnutie, resp. uznesenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. Ak je hlasovanie členov komisie nerozhodné, pre jeho výsledok je rozhodujúci hlas predsedu komisie pre granty SSAIM.

Čl. 7
(1) Zoznam žiadostí o granty predkladá na rokovanie komisie jej predseda. Žiadosti o granty sú zoradené podľa regiónov. (2) Členom komisie sa umožní prístup do databázy projektov. Hodnotenie projektov bude umožnené v elektronickom systéme. (3) Komisia požiada o posúdenie každej žiadosti o grant dvoch odborníkov zo SSAIM, pričom jedným z nich môže byť člen komisie. (4) Každý odborník posúdi žiadosť o grant podľa jednotných kritérií (charakteristika a reálnosť vedeckých cieľov projektu, stav riešenia projektu pred jeho začatím u nás a vo svete, metódy riešenia, finančné nároky projektu), číselne zoradí projekty podľa kvality a svoje stanovisko predloží v písomnej podobe v stanovenom termíne.

Čl. 8
(1) Členovia komisie posudzujú každú žiadosť o grant podľa jednotných kritérií. Pri predkladaní jednotlivých písomných materiálov môže neprítomného člena zastúpiť na základe jeho poverenia predseda komisie. (2) Členovia komisie predložia svoje hodnotenia v elektronickom systéme a návrhy na pridelenie grantu postúpi predseda komisie prezidentovi SSAIM. (3) Maximálna finančná čiastka na grant SSAIM pre jeden výskumný projekt činí maximálne dvetisíc eur na dobu dvoch rokov. (5) Na každý kalendárny rok môžu byť schválené maximálne dva výskumné granty SSAIM, (6) komisia pre granty môže vyradiť projekty, ktoré neplnia svoje úlohy na čas alebo v požadovanej kvalite, alebo znížiť finančnú výšku plnenia o 30-50 %. Ak celkový objem požadovaných prostriedkov prekračuje finančné možnosti SSAIM, zníži sa finančná podpora grantov alebo sa udelí maximálne jeden grant na nadchádzajúci kalendárny rok.

Čl. 9
(1) Prezident SSAIM rozhodne o pridelení grantu výskumnej skupine na základe návrhov členov komisie. O pridelení grantu prezident SSAIM vydá rozhodnutie. Finančné prostriedky podľa pridelených grantov budú poskytnuté postupne, najviac 40% v prvom roku riešenia a 60% v druhom roku riešenia. (2) Rozhodnutie o pridelení grantu obsahuje najmä: a) označenie vedúceho projektu, b) názov vedeckého projektu a jeho číslo, c) výšku pridelených finančných prostriedkov slovom aj číslom, d) lehotu, v ktorej SSAIM pridelí finančné prostriedky formou dohody o vykonaní práce, príspevkom na nákup, alebo príspevkom na publikačnú aktivitu, e) lehotu, v ktorej je možné čerpať pridelené finančné prostriedky. (3) Podmienkou uvoľnenia pridelených finančných prostriedkov je, že zodpovedný riešiteľ podpíše vyhlásenie, v zmysle ktorého a) sa bude riadiť ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách SLS a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi o pravidlách hospodárenia, finančnej kontrole a verejného obstarávania na SLS – SSAIM, b) pridelené prostriedky použije na čiastočné krytie finančných výdavkov spojených s riešením projektu a nepoužije ich na iný účel, než na aký boli schválené, c) pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky bude čerpať podľa návrhu projektu do výšky pridelenej sumy a finančné prostriedky nebude čerpať na vyplatenie odmien za vykonanie práce ďalších osôb, d) v publikáciách, ktoré vzniknú s prispením prideleného Grantu SSAIM bude uvedený názov vedeckého projektu a jeho číslo, e) do 12. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol udelený grant, predloží Komisii pre granty SSAIM a prezidentovi SSAIM elektronickú správu o riešení projektu, jeho výsledkoch a o čerpaní pridelených prostriedkov podľa predlohy, ktorá bude zverejnená na webovej stránke SSAIM a jej tlačenú podpísanú verziu s kópiami publikovaných výstupov a vyúčtovaním pridelených finančných prostriedkov vedeckému sekretárovi výboru SSAIM. (4) Pridelenými finančnými prostriedkami môže disponovať iba príslušný zodpovedný riešiteľ. (5) Nákup materiálu, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky je možné realizovať len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a vnútorným predpisom o verejnom obstarávaní. (6) Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov plne zodpovedá hlavný riešiteľ projektu. (7) Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté formou bežnej dotácie je riešiteľ povinný vrátiť na účet SSAIM do 10.1. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, keď boli finančné prostriedky pridelené.

Čl. 10
O objeme finančných prostriedkov, počte uchádzačov a o pridelených grantoch informuje prezident SSAIM a predseda komisie pre Granty SSAIM výbor a dozornú radu SSAIM. Zoznam grantov s menami hlavných zodpovedných riešiteľov, ktorým boli pridelené, s názvami projektov a výškami pridelených prostriedkov sa zverejňuje na internetovej stránke www.ssaim.sk.

Čl. 11
(1) O riešení projektu, jeho výsledkoch a o čerpaní pridelených prostriedkov predloží riešiteľ (riešitelia) elektronickú správu do 12. decembra kalendárneho roka Komisii pre granty a prezidentovi SSAIM, v ktorom bol udelený grant podľa predlohy, ktorá bude zverejnená na webovej stránke SSAIM. V rovnakej lehote predkladá vedeckému sekretárovi SSAIM ako tlačenú, vlastnoručne podpísanú verziu správy, ktorej súčasťou sú kópie publikovaných výstupov (publikácií v časopisoch, zborníkoch, abstraktov z konferencií a pod.) a vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov. (2) Správy riešiteľov posudzuje komisia, ktorá môže o ich posúdenie požiadať aj iných odborníkov. Pri posudzovaní správ sa hodnotia dosiahnuté výsledky, kvalita výstupov (najmä publikácií, pričom sa kontroluje aj to, či je v nich uvedený odkaz na grant SSAIM – SLS s jeho názvom a číslom), ako aj hospodárnosť a účelnosť použitia pridelených finančných prostriedkov. Výsledky svojho hodnotenia postúpi komisia prezidentovi a vedeckému sekretárovi SSAIM. (3) O výsledkoch hodnotenia správ za uplynulý rok informuje prezident SSAIM alebo z jeho poverenia predseda komisie pre granty členov výboru SSAIM a dozornú radu SSAIM.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia
(1) Súčasťou smernice sú prílohy:
Príloha č. 1 Prihláška – žiadosť o grant SSAIM a povinné prílohy k žiadosti o grant SSAIM, Príloha č. 2 Vzor Rozhodnutia o pridelení grantu, Príloha č. 3 Vzor Vyhlásenie vedúceho projektu.
(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia členmi výboru SSAIM a Prezídiom SLS dňom jej podpísania.

V Bratislave, 30. júla 2018

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza. DrSc.
prezident SSAIM prezident SLS