Online prihlášky UZAVRETÉ Neexistuje bezpečná anestézia.
Existuje však anestéziológ, ktorý ju
bezpečnou môže urobiť.
(R.R.Macintosh)

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

poriadajú

14. Kongres slovenských anestéziológov

s medzinárodnou účasťou

16. – 18. máj 2007, Piešťany
Generálny partner SSAIM: Puro Klima
Miesto podujatia: Spoločenské centrum SLK, Kúpeľný ostrov 13, 921 29 Piešťany
Hlavné témy: Urgentný pacient a anestézia
Perianestetický manažment, anestézia, poanestetická starostlivosť, medziodborová spolupráca (chirurg-anestéziológ)Kritický pacient a intenzívna medicína
Septický, traumatický, MOS, monitoring, invazívne prístupy, UVP, eliminačné postupy, nutrícia, ATB, tekutinová liečba, práca v tíme (internista, chirurg, rádiodiagnostik, mikrobiológ, etc…)
Organizačný výbor: predseda organizačného výboru:
h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
členovia organizačného výboru:
MUDr. K. Galková
MUDr. P. Kern
Doc. MUDr. B. Sániová, CSc.
Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretariát: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
MUDr. Ľ. Romanová
Kongresové poplatky: Člen SSAIM 800,- Sk
Nečlen SSAIM 1000,- Sk
Nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
p. E. Kurucová, tel.: +421 2 5292 2017, 2019, +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5292 2022, e-mail: kurucova@sls.sk
Konečný termín pre odoslanie abstraktov: 15. marec 2007 na adresu:
rzahorec@ousa.sk
romanova@fnsppresov.sk

 

Predkongresové podujatie:

ANESTÉZIA – BRATISLAVA – 2007
40 rokov Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Bratislava
(prvá československá Klinika anestéziológie a resuscitácie)

 

Termín podujatia: 15. máj 2007 o 10:00 hod.
Miesto podujatia: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, poslucháreň A
Hlavné témy: Vzdelávanie lekárov v odbore, minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Organizačný výbor: h. doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
MUDr. J. Koutun, CSc.
MUDr. J. Macková
Doc. MUDr. M. Májek, CSc.
MUDr. M. Pauliny

14. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou, 16. – 18. máj 2007, Piešťany

Informácie

Odborné príspevky: Dĺžka trvania prednášky – okrem vyžiadaných príspevkov – je 8 – 10 minút. Za dodržanie časového limitu sú zodpovední koordinátori jednotlivých blokov. Prosíme o dodržanie časových limitov.
Súhrny prednášok: Píšte v programe WORD a odošlite e-mailovou poštou na adresu:romanova@fnsppresov.sk , rzahorec@ousa.sk , alebo nahrané na CD alebo diskete na adresu vedeckého sekretariátu kongresu:
MUDr. Ľ. Romanová, KAIM PU a SZU, FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov
Termín odoslania abstraktov: 15. marec 2007
Technické zabezpečenie: premietanie z CD a diskiet
Kongresové poplatky: Budú sa platiť pri registrácii: člen SSAIM 800,- Sk, nečlen SSAIM 1000,- Sk, nečlen SLS 1200,- Sk
Sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Kongres SSAIM, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
E. Kurucová, tel.: 00421 2 5292 2017, 5263 5603, fax: 00 421 2 5292 2022, e-mail:kurucova@sls.sk
Online prihlášky UZAVRETÉ
Ubytovanie Objedná si každý individuálne.
Organizátori zabezpečili rezerváciu ubytovania v hoteli Magnólia vo výhodnej cene.
Treba sa prihlásiť do 31. marca 2007.
Pri objednávaní uviesť: Anestéziologický kongres.
Hotel Magnólia ***+
Nálepkova 1
921 01 Piešťany
Tel: 033 76 262 51, fax: 033 77 306 61, 033 77 211 49
e-mail: marketing@hotelmagnolia.sk
recepcia@hotelmagnolia.sk
web: www.hotelmagnolia.sk
2-lôžková izba 1790,- Sk
2-lôžková izba obsadená jednou osobou 1600,- Sk
1 lôžková izba 1300,- Sk
V cene sú zahrnuté raňajky, vstup do hotelového bazéna, 1x infra sauna.