Yearly Archives: 2020

/2020
­

Zápisnica zo 7. mimoriadnej schôdze Výboru SSAIM 2020

Stiahnuť ako PDF súbor: 7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Streda 9.12.2020
On-line video-konferencia cez MS TEAMS
Prítomní (10): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, M. Venglarčík, Štefan Krbila, Katarína Galková
Ospravedlnení (3): I. Olejárová, Ľ. Romanová ,M. Minárik
Dozorná rada (2): T. Veselovský, P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 7. mimoriadnu schôdzu výboru SSAIM cez on-line video-konferenciu MS TEAMS o 14,30 hod dňa 9.12.2020. Kontrola uznesení zápisnice č. 6/2020 zo 6. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 24.09.2020.
Uznesenie 50/8 Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na začiatok roka 2021 (Novozámocké dni Palárikovo, Zimné – Winterfórum SSAIM).
Výbor SSAIM sa uzniesol na návrh pred. Krbilu, aby sme NZ dni v Palárikove presunuli na marec 2021 a 27. kongres SSAIM, aby sa konal v h. Bellevue v Starom Smokovci v stanovenom termíne 20.-22. mája 2021. Obe podujatia plánujeme organizovať prezenčnou formou, ak dovolí epidemiologická situácia. 27. kongres SSAIM online formou video-konferencie, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 51/8 Členovia výboru nahlásia plánované akcie SSAIM na druhý polrok 2021 na národnej a regionálnej úrovni vedeckému sekretárovi M. Paulinymu (prihlášky zaslané na SLS) a Š. Trenklerovi, ktorý pripraví Kalendár akcií SSAIM pre výbor a členskú základňu SSAIM. Termín do 21.12.2020.
Uznesenie 52/8 Výbor SSAIM prijal správu od doc. J. Firmenta o stave pripravovaného dokumentu ohľadne pred-anestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu, pod gesciou štátn. tajomníka MZ SR dr. P. Stachuru, ktorý je pred dokončením. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať po 14.12. cez Webex. (Ing. Čvapek za MZ SR).
Uznesenie 53/8 Vzhľadom na zmeny na sekretariáte SLS, zrušenie Kongresového oddelenia a odchod p. E. Kurucovej do dôchodku sa zásadne mení situácia pri organizovaní podujatí SSAIM. Výbor SSAIM diskutoval o probléme a navrhuje tri možnosti riešenia: a) zostať pri organizovaní podujatí SSAIM v spolupráci so SLS pri navýšení nákladov p. cenníka SLS platného od 1.1.2020, b) osloviť agentúru a podpísať dohodu o organizovaní podujatia SSAIM formou Zmluvy, c) zvážiť a podpísať Zmluvu s agentúrou medzi SSAIM (SLS) na kompletnú službu pri činnosti SSAIM vrátane všetkých podujatí.
Uznesenie 54/8 Výbor SSAIM schválil a naďalej podporuje proces asociovaného členstva v ESAIC. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESAIC, sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 18.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika ESAIC. Termín je do 18.12.2020.
Uznesenie 55/8. Výbor na základe súhlasného stanoviska Predsedkyne Komisie pre udeľovanie grantov prof. Drobnej – Sániovej, PhD schválil jednomyseľne Výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s témou „Sledovanie hladiny cholínesterázy“ v celkovej sume dvetisíc eur.
Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia). Termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej. Viď Uznesenie 48/8.
Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Posunutý Termín: do 22.12.2020, viď Uznesenie 49/8 z minulej schôdze!
Uznesenie 56/8 Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o posúdení pripomienok a korekcii odborného usmernenia OU pre Jednodňovú zdravotnú starostlivosť (JZS), kde boli doplnené/opravené viaceré termíny, napr. anestéziologická starostlivosť. Problémom zostávajú výkony detskej anestézie v rámci JZS. Na návrh prim. J. Köppla a M. Venglarčíka výbor SSAIM požiada odbornú sekciu pediatrickej anestézie SPA o stanovisko. Dňa 12.12. na svojom zasadnutí Výbor SPA SSAIM zaujme stanovisko, ktoré bude zapracované do OU pre JZS ako normatív pre pediatrickú JAS. Po schválení OU Výborom SSAIM materiál zašleme p. MUDr. E. Vivodovej na MZ SR. Termín do 18.12.2020. Zodpovedný doc. MUDr. J. Firment, PhD.
Uznesenie 57/8 Výbor SSAIM schválil a berie na vedomie, že medzi mladými rezidentami v európskej spoločnosti ESAIC bude sekciu mladých anestéziológov – rezidentov za SSAIM zastupovať MUDr. Miroslav Sučko z I. KAIM Košice.
Uznesenie 58/8 Výbor SSAIM poveril prezidenta a vedeckého sekretára SSAIM rokovaním s riaditeľkou sekretariátu SLS ohľadne vzniknutej situácie spojenej s odchodom p. E. Kurucovej, a novým Cenníkom SLS o vnútropodnikových výkonoch (VPV), ktoré boli schválené pre rok 2020. Termín: 10.12.2020 na sekretariáte SLS na Cukrovej 3, Bratislava.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o úspešnom priebehu a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity boli skoro naplnené.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment informoval o možnostiach riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia. Výbor SSAIM sa zaoberal súčasnou situáciou pandémie COVID-19 na OAIM/KAIM v SR. Hlavným problémom je nedostatok personálu, spôsob organizácie a spôsoby úpravy prevádzky v Nemocniciach podľa pandemického plánu.

Na nasledujúcu schôdzu 8. zasadnutia výboru SSAIM – predseda Dozornej rady MUDr. T. Veselovský pripraví Správu o činnosti a hospodárení SSAIM za rok 2020. Termín bude aktuálne upresnený.

Zapísal: R. Záhorec Overil: J. Koutun
V Bratislave, 9. decembra 2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM

Zápisnica zo 6. zasadnutia výboru SSAIM 2020

Stiahnuť ako PDF súbor: 6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Štvrtok 24.9.2020
Hotel Holiday Inn, Žilina
Prítomní (9): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Ospravedlnení (4): I. Olejárová, M. Minárik, Š. Krbila, K. Galková
Dozorná rada (2): prim. J. Macková, T. Veselovský, ospravedl. P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 6. riadnu schôdzu výboru SSAIM. Kontrola uznesení zápisnice č. 5/2020 z 5. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 12.02.2020 z Winterfóra SSAIM v Hoteli Patria na Štrbskom plese bola bez výhrad. Výbor SSAIM zaujal stanovisko k plánovaným sympóziám a akciám SSAIM na jeseň 2020.
Uznesenie 43/8. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na rok 2020 (CUP, Novozámocké dni Palárikovo, CEE).
Výbor SSAIM sa uzniesol preložiť CUP 2020 o rok, a to v novom termíne 11.-12.11.2021, Novozámocké dni preložiť na 14.-15.1.2021, WF SSAIM na Štrbskom Plese ponechať v pôvodnom termíne 11.-12.2.2021, 27. kongres SSAIM v Jasnej ponechať v pôvodnom termíne 20.-22.5.2021. Svetový kongres WFSA sa bude konať v náhradnom termíne 1.-5.9.2021 v Prahe. Hálkove dni v Čadci sa uskutočnia 23.9.2021.
Témy na 27. kongres SSAIM v Jasnej aj vedecký výbor sú uvedené pod uznesením 31/8. Výbor diskutoval o možnosti organizácie 27. kongresu online formou, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 44/8. Výbor SSAIM schválil zloženie pracovnej skupiny pre rokovanie so štátnym tajomníkom MZ SR ohľadne predanestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu v zložení: MUDr. L. Polakovičová (Ružinov), MUDr. A. Volnárová (Malacky), MUDr. R. Koyš (Martin), MUDr. M. Venglarčík (Banská Bystrica), MUDr. P. Kenderessy (Banská Bystrica). Na návrh prim. J. Köppla výbor kooptoval do pracovnej skupiny MUDr. M. Hargaša (DKAIM NUDCH Bratislava) a doc. J. Firment navrhol kooptovať do pracovnej skupiny MUDr. B. Mavrodejeva (Prešov). Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať dňa 5.10.2020 cez Webex.
Uznesenie 45/8 Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu pandémie COVID-19 Výbor SSAIM dôrazne odporúča na ochranu pacientov a ošetrujúceho zdravotníckeho personálu vykonať u všetkých pacientov v rámci predoperačného vyšetrenia pred elektívnym výkonom v celkovej alebo regionálnej anestézii vyšetrenie na Covid-19. Toto vyšetrenie bude až do odvolania štandardnou súčasťou predoperačnej prípravy a jeho negatívny výsledok bude nevyhnutný pre zaradenie pacienta do operačného programu. Vyšetrenie nesmie byť staršie ako 48 – 72 hodín. Výbor SSAIM zároveň žiada hlavného hygienika o zaradenie a zverejnenie tejto požiadavky v Usmernení hlavného hygienika, aby bol záväzný pre všetky zdravotnícke zariadenia v SR a hradený zdravotnou poisťovňou pacienta. List MZ SR a hl. hygienikovi, zodp. Záhorec, termín do 1.10.2020.
Uznesenie 46/8. Výbor SSAIM schválil proces asociovaného členstva v ESA. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESA sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 31.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika prípravou posteru pre kongres ESA ohľadne činnosti oddelení AIM v SR. Zodpovední: Minárik, Trenkler, termín do 31.10.2020.
Uznesenie 47/8. Výbor berie na vedomie prihlášku Žiadosť o výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s názvom témy „Sledovanie hladiny cholínesterázy.
Uznesenie 48/8. Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia), termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej.
Uznesenie 49/8. Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Termín: do 31.10.2020.

Iné: Doc. R. Záhorec informoval o možnosti a príprave školy mladých anestéziológov (ŠMA) pre lekárov v špecializačnej príprave na rok 2021. Tohtoročná škola je odložená pre pandémiu.
Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o zlepšení objednávania liekov. Požaduje, aby primári včas alebo s predstihom žiadali o lieky na mimoriadny dovoz s presným množstvom objednávky.
Prim. M. Venglarčík informoval výbor SSAIM o prebehnutých aktivitách SKARA za rok 2020 a zároveň predostrel plánované aktivity SKARA na rok 2021.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o príprave a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity sú skoro naplnené.
Doc. J. Firment informoval o možnosti dodania vyradených anestéziologických prístrojov do technického múzea v Košiciach. Kontaktná osoba doc. J. Firment.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment pripravuje podnet pre MZ SR ohľadne riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia.

Termín 7. zasadnutia výboru SSAIM – bude sa konať v podvečer WF SSAIM na Štrbskom Plese, t. j. predbežne 10.2.2021.

Zapísal: T. Veselovský Schválil: J. Valky
Holiday Inn, Žilina, 24.9.2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM

XV. Novozámocký deň 2020 (2021?)

XV. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny
Nové Zámky – Palárikovo

UPOZORNENIE: Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa ruší aj januárový termín konania konferencie!!!
Nový náhradný termín Novozámockého dňa anestéziológie a intenzívnej medicíny sa presúva na neurčito.

informácie + program

UPOZORNENIE: Online registrácia zrušená!!! Prihlášky prijaté na pôvodný termín konania konferencie sú zrušené.

XVI. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2020

!!! ZRUŠENÉ !!!

12.-13. november 2020
hotel Crowne Plaza, Bratislava

Prvá informácia

Témy

 • ŠDTP v odbore AIM
 • Urgentné stavy v anestéziológii a intenzívnej medicíne – klinika, diagnostika, manažment
 • Akútne kardiálne príhody – malígne arytmie, akútny koronárny syndróm, cirkulačný kolaps
 • Manažment embólie AP
 • Anafylaxia
 • Akútne respiračné príhody – Asfyxia, obštrukcie HCD, pneumotorax, ARDS
 • Akútne neurologické príhody – status epilepticus, kóma dif dg. a iniciálny manažment
 • Akútne endokrinologické príhody – Addisonská kríza, tyreotoxikóza, diabetická kóma
 • Varia
 • Legislatívna problematika AIM

WCA/WFSA PRAHA 2020

WCA2020 Official letter – date change 2021
Pozvánka na svetový Kongres anestéziológov WCA/WFSA PRAHA 2020

Kongres Polytrauma 2020

Kongres Polytrauma 2020

9.-10.11.2020, Hotel Roca, Košice

Hlavné témy:

 • Triage
 • Poranenia hlavy (kraniocerebrálne, maxilofaciálne)
 • Trauma v geriatrickom veku

Asociované členstvo ESA

Asociované členstvo ESA – nahlásenie záujemcov

KNIHA – COVID-19 Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov

Slavomír Nosáľ a kolektív – Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

Príhovor prezidenta SSAIM

Vážení členovia SSAIM, milí priatelia.
Uplynuli skoro tri mesiace od Vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR a Núdzového stravu v zdravotníctve. Pandémia SARS-CoV poznačila náš pracovný i osobný život. Intenzita a rýchlosť šírenia pandémie prekvapila celý svet, odbornú i laickú verejnosť. V nemocniciach, na našich oddeleniach musíme čeliť novým výzvam a rizikám. Náš odbor Anestéziológia a intenzívna medicína prešiel zaťažkávajúcou skúškou – odbornou, morálnou i ľudskou. Pandémia zasiahla nečakane aj do života našej odbornej spoločnosti SSAIM. Museli sme postupne zrušiť 27. Kongres SSAIM v Jasnej a neskôr aj česko-slovenský kongres, ktorý mal byť v Prahe začiatkom septembra 2020. Preložili sa aj svetové podujatia a kongresy. Európsky kongres ESA v Barcelone sa presunul zo začiatku júna 2020 na koniec novembra 2020. Svetový kongres WFSA sa preložil dokonca o rok, bude v Prahe v septembri 2021. Možno je to čas, ktorý sa dá využiť na aktívnu účasť na týchto podujatiach.
Výbor SSAIM v súvislosti s pandémiou COVID-19 nezaháľal. Už od marca vydávame postupne nariadenia hlavného hygienika, prekladali sme prvé odporúčania pre diagnostiku, liečbu a manažment pacientov s ťažkou formou infekcie COVID-19. Všetky dokumenty sú umiestnené na webovej stránke SSAIM. Kolektív z JLF UK v Martine pod vedením doc. Sl. Nosáľa vypracoval veľmi zaujímavú a užitočnú publikáciu o Manažmente detských a dospelých pacientov s COVID-19 v podmienkach intenzívnej medicíny. Bojovali sme za vyššiu bezpečnosť našich anestéziológov (používanie ochranných štítov, OOP FFP3, inovácia s použitím Aeroboxu pri celkovej anestézii) za účelom zníženia infekčného rizika pri kontakte s pacientom COVID. Na MZ SR bol zriadený krízový štáb a v Národnom klinickom tíme pod vedením prof. Šuvadu sme mali dvoch zástupcov – hl. odborníkov pri MZ SR – doc. J. Firmenta a prim. dr. J. Köppla. V súčasnosti sme vyvinuli úsilie (SSAIM), aby sa zvýšila bezpečnosť našich nemocníc a zaviedlo sa povinné testovanie pacientov na SARS-CoV-2, ktorí prichádzajú do nemocníc za účelom elektívnych operačných výkonov s potrebou anestézie (List MZ SR a List prof. Šuvadovi, PhD).
Na poli diplomacie sme sa snažili zvrátiť rozhodnutie MZ SR, ktorým sa rušia neštátne anestéziologické ambulancie a činnosti s tým súvisiace. Spolu s prim. M. Venglarčíkom sme oslovili listom MZ SR, poslancov NRSR – zdravotnícky výbor. Žiaľ, bezúspešne. Anestéziologické neštátne ambulancie sa rušia (viď. list adresovaný našim členom SSAIM). Je na zamyslenie, že v prípade hroziacej pandémie COVID si predstavitelia MZ SR a KŠ uvedomovali kľúčové a zásadné postavenie odboru AIM. V iných prípadoch – ako sú platby za anestéziologické výkony od ZdrP (iluzórny projekt DRG), zrušenie neštátnych anestéziologických ambulancií, bezpečnosť oddelení AIM počas pandémie (povinné testovanie na SARS-CoV-2), absencia ekonomickej a morálnej podpory zdravotníkov v odbore AIM, zostávajú nevyslyšané a prehliadané. Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva…
Dovoľte, máme aj pozitívne správy. ESA vypracovala postup pre registráciu členov národných spoločností, tj. aj pre našich členov SSAIM, aby mohli byť aj kolektívnymi členmi ESA a mali viaceré výhody z toho vyplývajúce (Newsletter, prístup k elektronickému časopisu EJA). Náš výbor podpísal zmluvu a postup pre registráciu kolektívneho členstva založeného na poskytnutí email adresy tých členov SSAIM, ktorí o to aktívne požiadajú a budú s procesom registrácie súhlasiť, tzv. zdieľanie základných osobných údajov (len meno, priezvisko a email adresa). Za výbor SSAIM bude mať na starosti túto agendu pán docent M. Minárik, KAIM JLF UK v Martine. Predstavitelia ESA sa rozhodli k zmene názvu, nakoľko väčšina národných spoločností má v názve aj intenzívnu medicínu – nový názov ESA bude – ESAIC: European Society of Anesthesiology and Intensive Care. Európsky diplom po skúške nesie titul: EDAIC – European diploma of anesthesiology and intensive care.
Pripravujeme vydanie prvého čísla AIM v roku 2020. Predpokladáme, že po letnom dovolenkovom období sa život SSAIM naplno obnoví. Budeme postupovať podľa kalendára akcií SLS od septembra 2020. Tešíme sa na Vašu aktívnu alebo pasívnu účasť na podujatiach SSAIM v druhej polovici roka 2020. Sledujte našu webovú stránku www.ssaim.sk.
Želám Vám v mene celého výboru SSAIM pekné a pokojné leto, nech dovolenkové obdobie prinesie – oddych, optimizmus a nové sily.
Roman Záhorec

Ambulancie AIM

Vážené kolegyne a kolegovia,
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny si Vás dovoľuje upozorniť na aktuálnu situáciu týkajúcu sa anestéziologických ambulancií na Slovensku.
Novelou zákona č. 578/2004 účinnej od 1. mája 2015 a vyhláškou MZ SR č. 84/2016 účinnej od 15.2.2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, špecializovaná ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 1, podľa ktorej v zmysle čísla 64: „Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista alebo na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia lekárom s profesijným titulom pediatrický anestéziológ. V ambulancii anestéziológie a intenzívnej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.“
Napriek niekoľkoročnému úsiliu Výboru SSAIM vrátane opakovaných interpelácii na Ministerstve zdravotníctva SR podľa platného ustanovenia § 102u, odsek 4 zákona č. 578/2004 Z.z., Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016, „Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 31. decembra 2019. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. mája 2020, povolenie stráca platnosť 31. mája 2020.“
Anestéziologické ambulancie, ktoré aktuálne prevádzkované NZZ (právnická osoba) automaticky strácajú platnosť 31.mája 2020 a nie je preto nutné podať na príslušné VÚC, ktoré vydalo povolenie na prevádzkovanie tejto ambulancie Žiadosť o zmenu v povolení na prevádzkovanie ZZ. Po tomto dátume nie je možné používať pečiatku s ambulantným kódom tejto ambulancie.
Anestéziológ, ktorý formou právnickej osoby viedol anestéziologickú ambulanciu, ak chce ďalej pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v AIM, musí požiadať SLK o udelenie LICENCIE A a ÚDZS o pridelenie R-kódu. Následne ako fyzická osoba môže vykonávať výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore AIM.
Zánik týchto anestéziologických ambulancií touto novelou považujeme za bezprecedentný krok a preto bude SSAIM opätovne žiadať rovnaké podmienky pre výkon povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v AIM tak, ako je to u iných medicínskych oborov, teda bez podmienky o náväznosti ambulancie na ústavnú starostlivosť.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD., člen Výboru SSAIM
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., prezident SSAIM

V Bratislave, 20.05.2020

List na MZ SR – povinné testovanie na COVID-19

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., prezident SSAIM, II. KAIM LFUK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Vážený pán
Prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.
MZ SR
Limbová 1, Bratislava

Vec: Žiadosť o povinné testovanie na COVID-19 u pacientov, ktorí nastupujú na hospitalizáciu z dôvodu plánovaného operačného výkonu

V mene výboru SSAIM si Vás dovoľujem požiadať o vydanie metodického postupu pre obligatórne testovanie pacientov na COVID-19, ktorí nastupujú na hospitalizáciu do nemocníc za účelom plánovaného (elektívneho) operačného výkonu.
Zdôvodnenie:

 1. Pri pandémii je prvoradým cieľom bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu.
 2. Nemocničné zariadenia patria k najzraniteľnejším objektom, kde môže nákaza SARS-CoV-2 preniknúť a spôsobiť nenahraditeľné škody na zdraví, spojené s ekonomickými a eticko-morálnymi stratami.
 3. Napriek poklesu incidencie prípadov COVID-19, podľa údajov epidémiológov je v SR asi 3-4 tisíc asymptomatických osôb nakazených vírusom. Práve títo asymptomatickí jedinci môžu byť nosičmi a zdrojmi nákazy, ktorá môže byť zavlečená do nemocníc a ústavných zdravotníckych zariadení.
 4. Uvedomujeme si limity testovania na COVID-19 metódou PCR alebo krvnými testami stanovením protilátok. Napriek tomu je to objektívna cesta znižovania rizika nákazy v nemocniciach, zvýšenie bezpečnosti a určite je efektívnejšia a spoľahlivejšia ako 14 – dňová karanténa. Prvoradá je prevencia, čo potvrdzujú v praxi aj účinné protiepidemické opatrenia, za čo v mene všetkých ďakujeme ÚKŠ a KŠ MZ SR.
 5. Hoci je pandémia na ústupe, súčasne sa zvyšuje migrácia osôb, prevádzka, a zvýši sa aj počet hospitalizovaných a operovaných pacientov, preto by MZ SR malo prijať jednotný postup – a to vyžadovať povinné testovanie hospitalizovaných pacientov pri ich prvom vstupe do nemocníc (podobne ako sa to deje v Nemocnici sv. Michala, na NOU Ba, vo FN Nitra, FNsP Nové Zámky, UNM Martin, NÚDCh a NÚSCH). Povinné testovanie limitovať časovo do skončenia pandémie, alebo do skončenia vyhlásenia Núdzového stavu v zdravotníctve.

Z týchto dôvodov si Vás, ako predsedu Národného klinického tímu, dovoľujem požiadať o pomoc a podporu pri rozhodnutí chrániť pacientov, zdravotnícky personál a prostredie nemocníc spraviť čo najviac bezpečným, zavedením povinného testovania pacientov na COVID.

Ďakujeme, s úctou a s pozdravom
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., prezident SSAIM
Bratislava, 13.05.2020

Euroanaesthesia 2020

Euroanaesthesia Barcelona, Španielsko – preložené na 28.-30. novembra 2020

Kde?
Fira Gran Via Hall 8 – North Access
Foc, 37
Barcelona, Španielsko

Kedy?
28.-30. november 2020

Web:
https://euroanaesthesia2020.org

Dôležité informácie ohľadom registrácie:

Skorá registrácia do 16. septembra 2020
Štandardná registrácia do 12. novembra 2020

Základné postupy v starostlivosti o kriticky chorých pacientov s COVID-19

Základné postupy v starostlivosti o kriticky chorých pacientov s COVID-19

Odporúčania COVID-19

Základné postupy v starostlivosti o kriticky chorých pacientov s COVID-19
WHO guidelines COVID-19 SK verzia
Smernica pre COVID-19 epidémiu verzia 7.0 16.03.2020
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 18.3.2020
Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) – 1. revízia

Odporúčania SSAIM pre COVID-19

Odporúčania pre výkon celkovej anestézie u pacientov s podozrením alebo dokázanou infekciou COVID-19
Odporúčania pre výkon regionálnej anestézie u pacientov s podozrením alebo dokázanou infekciou COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – siedma aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – šiesta aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – piata aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – štvrtá aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – tretia aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – druhá aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – prvá aktualizácia
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19

BBDA 2020 – ZRUŠENÉ

Vážené kolegyne a kolegovia.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli BBDA2020 neorganizovať. Ďakujeme Vám za Váš každoročný záujem o témy BBDA a veríme, že sa budúci rok stretneme opäť pri diskusii na tému, ktorá bude aktuálna. Prajeme Vám veľa síl v tomto období.

Organizačný tím BBDA

27. Kongres SSAIM 2020 – ZRUŠENÝ

OZNÁMENIE VÝBORU SSAIM O ZRUŠENÍ KONGRESU SSAIM V JASNEJ

V súvislosti s uznesením Vlády SR č. 111 a vyhlásení Mimoriadnej situácie na území SR z dôvodu ochorenia COVID-19 sa výbor SSAIM jednomyseľne rozhodol neorganizovať národný 27. Kongres SSAIM v Jasnej v tomto kalendárnom roku.

Dôvodom zrušenia je zákaz konania hromadných akcií, stretávania sa, usporiadania kongresov s ohľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR.

Z týchto dôvodov sa 27. Kongres SSAIM v Jasnej nebude konať.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Prezident SSAIM

ESA NEWS – Euroanaesthesia 2020

A message on behalf of the ESA Presidents:

On behalf of the ESA Leadership, we would like to inform you that due to the continual spread of Novel Coronavirus (COVID-19), the ESA has taken the decision to postpone Euroanaesthesia 2020 in Barcelona, originally scheduled for 30 May – 1 June.

We are looking into two possible alternative dates: Either 21-24 August or 28-31 August and we are in discussion with the congress venue in Barcelona to see how they can best accommodate our needs. Many of their events have been postponed in the upcoming months and we are all working together to find the best solution as quickly and efficiently as possible.

The ESA is continually monitoring the effects of Covid-19 and the advice of the WHO and national authorities in Europe and abroad to evaluate and manage its impact on our members, the health care community, our patients, our society, and our staff. We realise how vital anaesthetists and intensivists are during this time, and that being present in their hospitals far outweigh any other normal activities. Our members and community are crucial in containing this epidemic and saving countless lives.

For those who have already registered for Euroanaesthesia, please know that we are making every available effort to address your questions and concerns and are working towards several solutions. We hope that we can count on your commitment and flexibility in this challenging time. More information, along with the new congress dates, will be announced next week. Please do check the ESA website regularly for the most recent updates.

Together we stand in solidarity with the people involved and send our deepest sympathies to the families of those who have suffered the greatest during this epidemic.

Prof. Kai Zacharowski Prof. Stefan De Hert
ESA President ESA Past-President

Najnovšie informácie a nové usmernenia od hlavného hygienika

Link na najnovšie informácie a nové usmernenia od Hlavného hygienika SR zverejnené na webovej stránke Slovenskej lekárskej komory:

https://lekom.sk/novinky/koronavirus-najnovsie-informacie-a-nove-usmernenia-od-hlavneho-hygienika