Stiahnuť ako PDF súbor: 7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

7. mimoriadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Streda 9.12.2020
On-line video-konferencia cez MS TEAMS
Prítomní (10): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, M. Venglarčík, Štefan Krbila, Katarína Galková
Ospravedlnení (3): I. Olejárová, Ľ. Romanová ,M. Minárik
Dozorná rada (2): T. Veselovský, P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 7. mimoriadnu schôdzu výboru SSAIM cez on-line video-konferenciu MS TEAMS o 14,30 hod dňa 9.12.2020. Kontrola uznesení zápisnice č. 6/2020 zo 6. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 24.09.2020.
Uznesenie 50/8 Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na začiatok roka 2021 (Novozámocké dni Palárikovo, Zimné – Winterfórum SSAIM).
Výbor SSAIM sa uzniesol na návrh pred. Krbilu, aby sme NZ dni v Palárikove presunuli na marec 2021 a 27. kongres SSAIM, aby sa konal v h. Bellevue v Starom Smokovci v stanovenom termíne 20.-22. mája 2021. Obe podujatia plánujeme organizovať prezenčnou formou, ak dovolí epidemiologická situácia. 27. kongres SSAIM online formou video-konferencie, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 51/8 Členovia výboru nahlásia plánované akcie SSAIM na druhý polrok 2021 na národnej a regionálnej úrovni vedeckému sekretárovi M. Paulinymu (prihlášky zaslané na SLS) a Š. Trenklerovi, ktorý pripraví Kalendár akcií SSAIM pre výbor a členskú základňu SSAIM. Termín do 21.12.2020.
Uznesenie 52/8 Výbor SSAIM prijal správu od doc. J. Firmenta o stave pripravovaného dokumentu ohľadne pred-anestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu, pod gesciou štátn. tajomníka MZ SR dr. P. Stachuru, ktorý je pred dokončením. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať po 14.12. cez Webex. (Ing. Čvapek za MZ SR).
Uznesenie 53/8 Vzhľadom na zmeny na sekretariáte SLS, zrušenie Kongresového oddelenia a odchod p. E. Kurucovej do dôchodku sa zásadne mení situácia pri organizovaní podujatí SSAIM. Výbor SSAIM diskutoval o probléme a navrhuje tri možnosti riešenia: a) zostať pri organizovaní podujatí SSAIM v spolupráci so SLS pri navýšení nákladov p. cenníka SLS platného od 1.1.2020, b) osloviť agentúru a podpísať dohodu o organizovaní podujatia SSAIM formou Zmluvy, c) zvážiť a podpísať Zmluvu s agentúrou medzi SSAIM (SLS) na kompletnú službu pri činnosti SSAIM vrátane všetkých podujatí.
Uznesenie 54/8 Výbor SSAIM schválil a naďalej podporuje proces asociovaného členstva v ESAIC. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESAIC, sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 18.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika ESAIC. Termín je do 18.12.2020.
Uznesenie 55/8. Výbor na základe súhlasného stanoviska Predsedkyne Komisie pre udeľovanie grantov prof. Drobnej – Sániovej, PhD schválil jednomyseľne Výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s témou „Sledovanie hladiny cholínesterázy“ v celkovej sume dvetisíc eur.
Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia). Termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej. Viď Uznesenie 48/8.
Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Posunutý Termín: do 22.12.2020, viď Uznesenie 49/8 z minulej schôdze!
Uznesenie 56/8 Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o posúdení pripomienok a korekcii odborného usmernenia OU pre Jednodňovú zdravotnú starostlivosť (JZS), kde boli doplnené/opravené viaceré termíny, napr. anestéziologická starostlivosť. Problémom zostávajú výkony detskej anestézie v rámci JZS. Na návrh prim. J. Köppla a M. Venglarčíka výbor SSAIM požiada odbornú sekciu pediatrickej anestézie SPA o stanovisko. Dňa 12.12. na svojom zasadnutí Výbor SPA SSAIM zaujme stanovisko, ktoré bude zapracované do OU pre JZS ako normatív pre pediatrickú JAS. Po schválení OU Výborom SSAIM materiál zašleme p. MUDr. E. Vivodovej na MZ SR. Termín do 18.12.2020. Zodpovedný doc. MUDr. J. Firment, PhD.
Uznesenie 57/8 Výbor SSAIM schválil a berie na vedomie, že medzi mladými rezidentami v európskej spoločnosti ESAIC bude sekciu mladých anestéziológov – rezidentov za SSAIM zastupovať MUDr. Miroslav Sučko z I. KAIM Košice.
Uznesenie 58/8 Výbor SSAIM poveril prezidenta a vedeckého sekretára SSAIM rokovaním s riaditeľkou sekretariátu SLS ohľadne vzniknutej situácie spojenej s odchodom p. E. Kurucovej, a novým Cenníkom SLS o vnútropodnikových výkonoch (VPV), ktoré boli schválené pre rok 2020. Termín: 10.12.2020 na sekretariáte SLS na Cukrovej 3, Bratislava.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o úspešnom priebehu a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity boli skoro naplnené.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment informoval o možnostiach riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia. Výbor SSAIM sa zaoberal súčasnou situáciou pandémie COVID-19 na OAIM/KAIM v SR. Hlavným problémom je nedostatok personálu, spôsob organizácie a spôsoby úpravy prevádzky v Nemocniciach podľa pandemického plánu.

Na nasledujúcu schôdzu 8. zasadnutia výboru SSAIM – predseda Dozornej rady MUDr. T. Veselovský pripraví Správu o činnosti a hospodárení SSAIM za rok 2020. Termín bude aktuálne upresnený.

Zapísal: R. Záhorec Overil: J. Koutun
V Bratislave, 9. decembra 2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM