Stiahnuť ako PDF súbor: 6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie

6. riadna schôdza výboru SSAIM, 8.volebné obdobie
Štvrtok 24.9.2020
Hotel Holiday Inn, Žilina
Prítomní (9): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Koutun, Š. Trenkler, J. Köppl, J. Valky, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Ospravedlnení (4): I. Olejárová, M. Minárik, Š. Krbila, K. Galková
Dozorná rada (2): prim. J. Macková, T. Veselovský, ospravedl. P. Szeghy

Prezident SSAIM doc. Záhorec a vedecký sekretár predn. Pauliny otvorili 6. riadnu schôdzu výboru SSAIM. Kontrola uznesení zápisnice č. 5/2020 z 5. zasadnutia výboru SSAIM zo dňa 12.02.2020 z Winterfóra SSAIM v Hoteli Patria na Štrbskom plese bola bez výhrad. Výbor SSAIM zaujal stanovisko k plánovaným sympóziám a akciám SSAIM na jeseň 2020.
Uznesenie 43/8. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 a nariadenia Krízového štábu vlády SR a MZ SR sa výbor SSAIM uzniesol zrušiť všetky podujatia SSAIM na rok 2020 (CUP, Novozámocké dni Palárikovo, CEE).
Výbor SSAIM sa uzniesol preložiť CUP 2020 o rok, a to v novom termíne 11.-12.11.2021, Novozámocké dni preložiť na 14.-15.1.2021, WF SSAIM na Štrbskom Plese ponechať v pôvodnom termíne 11.-12.2.2021, 27. kongres SSAIM v Jasnej ponechať v pôvodnom termíne 20.-22.5.2021. Svetový kongres WFSA sa bude konať v náhradnom termíne 1.-5.9.2021 v Prahe. Hálkove dni v Čadci sa uskutočnia 23.9.2021.
Témy na 27. kongres SSAIM v Jasnej aj vedecký výbor sú uvedené pod uznesením 31/8. Výbor diskutoval o možnosti organizácie 27. kongresu online formou, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Uznesenie 44/8. Výbor SSAIM schválil zloženie pracovnej skupiny pre rokovanie so štátnym tajomníkom MZ SR ohľadne predanestetických vyšetrení a predoperačného manažmentu v zložení: MUDr. L. Polakovičová (Ružinov), MUDr. A. Volnárová (Malacky), MUDr. R. Koyš (Martin), MUDr. M. Venglarčík (Banská Bystrica), MUDr. P. Kenderessy (Banská Bystrica). Na návrh prim. J. Köppla výbor kooptoval do pracovnej skupiny MUDr. M. Hargaša (DKAIM NUDCH Bratislava) a doc. J. Firment navrhol kooptovať do pracovnej skupiny MUDr. B. Mavrodejeva (Prešov). Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny s predstaviteľmi MZ SR bude prebiehať dňa 5.10.2020 cez Webex.
Uznesenie 45/8 Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu pandémie COVID-19 Výbor SSAIM dôrazne odporúča na ochranu pacientov a ošetrujúceho zdravotníckeho personálu vykonať u všetkých pacientov v rámci predoperačného vyšetrenia pred elektívnym výkonom v celkovej alebo regionálnej anestézii vyšetrenie na Covid-19. Toto vyšetrenie bude až do odvolania štandardnou súčasťou predoperačnej prípravy a jeho negatívny výsledok bude nevyhnutný pre zaradenie pacienta do operačného programu. Vyšetrenie nesmie byť staršie ako 48 – 72 hodín. Výbor SSAIM zároveň žiada hlavného hygienika o zaradenie a zverejnenie tejto požiadavky v Usmernení hlavného hygienika, aby bol záväzný pre všetky zdravotnícke zariadenia v SR a hradený zdravotnou poisťovňou pacienta. List MZ SR a hl. hygienikovi, zodp. Záhorec, termín do 1.10.2020.
Uznesenie 46/8. Výbor SSAIM schválil proces asociovaného členstva v ESA. Členovia SSAIM, ktorí majú záujem o kolektívne členstvo v ESA sa môžu prihlásiť u doc. M. Minárika do 31.12.2020. Výbor poveruje Š. Trenklera a M. Minárika prípravou posteru pre kongres ESA ohľadne činnosti oddelení AIM v SR. Zodpovední: Minárik, Trenkler, termín do 31.10.2020.
Uznesenie 47/8. Výbor berie na vedomie prihlášku Žiadosť o výskumný grant SSAIM pre rok 2021 MUDr. L. Čuchráča a kol. (KAIM Košice) s názvom témy „Sledovanie hladiny cholínesterázy.
Uznesenie 48/8. Členovia SSAIM môžu nahlasovať príspevky o najlepšiu publikáciu Malatinského cenu (odborný článok, monografia), termín do 31.1.2021 dr. Ľ. Romanovej.
Uznesenie 49/8. Pripravuje sa 2. číslo časopisu AIM 2020. Šéfredaktorka časopisu Katarína Galková vyzvala na dodanie príspevkov do časopisu do konca októbra 2020. Výbor schválil kooptáciu prof. V. Černého do redakčnej rady AIM. Termín: do 31.10.2020.

Iné: Doc. R. Záhorec informoval o možnosti a príprave školy mladých anestéziológov (ŠMA) pre lekárov v špecializačnej príprave na rok 2021. Tohtoročná škola je odložená pre pandémiu.
Doc. J. Firment v rámci správy hl. odborníka MZ SR informoval o zlepšení objednávania liekov. Požaduje, aby primári včas alebo s predstihom žiadali o lieky na mimoriadny dovoz s presným množstvom objednávky.
Prim. M. Venglarčík informoval výbor SSAIM o prebehnutých aktivitách SKARA za rok 2020 a zároveň predostrel plánované aktivity SKARA na rok 2021.

Diskusia:
Prim. J. Köppl informoval o príprave a organizácii kurzov SRR – ALS Provider Course v Bešeňovej v októbrových termínoch 6.-7.10.2020 a 8.-9.10.2020. Kapacity sú skoro naplnené.
Doc. J. Firment informoval o možnosti dodania vyradených anestéziologických prístrojov do technického múzea v Košiciach. Kontaktná osoba doc. J. Firment.
Hl. odborník MZ SR doc. J Firment pripravuje podnet pre MZ SR ohľadne riešenia stavu nedostatku zdravotných sestier v SR. K problematike prebehla živá diskusia.

Termín 7. zasadnutia výboru SSAIM – bude sa konať v podvečer WF SSAIM na Štrbskom Plese, t. j. predbežne 10.2.2021.

Zapísal: T. Veselovský Schválil: J. Valky
Holiday Inn, Žilina, 24.9.2020

MUDr. M. Pauliny, PhD. Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
Vedecký sekretár SSAIM prezident SSAIM