Yearly Archives: 2022

/2022
­

Oznámenie o výsledku volieb do výboru a dozornej rady SSAIM

Vážení členovia SSAIM,
v mene volebnej komisie podľa zápisnice zo zasadnutia volebnej komisie dňa 22.12.2022 Vám oznamujeme: Do výboru SSAIM na 9. volebné obdobie (1/2023 do 12/2026 vrátane) boli zvolení (v poradí podľa počtu hlasov):

 1. doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
 2. MUDr. Matúš Pauliny, PhD.
 3. MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
 4. MUDr. Katarína Galková, PhD.
 5. MUDr. Mgr. Jozef Köppl, MPH.
 6. MUDr. Jozef Války, PhD.
 7. doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
 8. MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.
 9. MUDr. Peter Kenderessy
 10. MUDr. Denisa Osinová, PhD.
 11. MUDr. Ingrid Olejárová, PhD.
 12. MUDr. Matej Mezey
 13. MUDr. Štefan Krbila, PhD.
 14. za náhradných členov výboru SSAIM boli zvolení v poradí:

 15. MUDr. Milan Galgánek
 16. MUDr. Vladimír Hudák, PhD.

Do dozornej rady SSAIM boli zvolení, v poradí podľa počtu hlasov:

 1. MUDr. Jaroslava Macková
 2. MUDr. Tomáš Veselovský
 3. MUDr. Štefan Trenkler
 4. za náhradného člena dozornej rady bola zvolená:

 5. MUDr. Jana Ušáková

Všetkým zvoleným členom gratulujeme a želáme veľa úspechov v práci pre SSAIM v nadchádzajúcom, deviatom volebnom období.

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

* 23. júl 1960, Bratislava – † 20. december 2022, Bratislava
Česť jeho pamiatke.

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM

Vyhlásenie volieb do výboru a dozornej rady SSAIM na 9. volebné obdobie 2023 – 2026

Kandidátna listina SSAIM

Zoznam členov SSAIM pre účely volieb

SSAIM SLS vyhlasuje korešpondenčné voľby do Výboru SSAIM a Dozornej rady SSAIM v termíne od 16. nov. do 16. decembra 2022 vrátane. Pokyny k vykonaniu volieb a kandidátna listina pre voľby bude zaslaná poštou každému členovi SSAIM. Posledný dátum odoslania obálky s označením SLS Voľby SSAIM je piatok 16.12. 2022 vrátane.

V Bratislave 16. nov. 2022

CUP – zmena piatok, 11.11.2022

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Ďakujem za porozumenie,
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Echokardiografický kurz

XVII. Clinical Update Postgraduate

17. Dni bratislavských kliník
XVII. Clinical Update Postgraduate Bratislava 2022
10.-11. novembra 2022
Miesto konania: Hotel Lindner Gallery Central, Metodova 4, Bratislava (vedľa budovy Centrál)
Pozvánka a prvá informácia TU.

Definitívny program na stiahnutie vo formáte .pdf TU. POZOR! Nová verzia.

Online registrácia ukončená.

Oznamujeme Vám, že odborný program XVII. CUP 2022 začne v piatok skôr, už o 8,30 hod. Plánované ukončenie sympózia bude v piatok 11.11. o 12,30 hod.
Obed 11.11. sa bude podávať po skončení odborného programu od 12,30 do 13,30 hod. formou bufetu.

Témy:

 • Quo vadis Anestéziológia a intenzívna medicína?
 • Pandémia COVID-19 – výzva pre intenzívnu medicínu
 • Anestézia – tradície a inovácie
 • ERAS perspektívy pre perioperačnú medicínu
 • Nové odporúčania ERC 2021 pre resuscitáciu – čo je nové? Čo je zásadné
 • Varia – z každého rožku trošku

Workshop
V sobotu 12.11.2022 sa uskutoční workshop „Sťažené zaistenie dýchacích ciest“ podľa odporúčaní DAS. Maximálny počet 20 účastníkov. Organizuje sekcia SAG pri SSAIM, dr. Andrej Daňo, miesto: Simulačné centrum na LF UK, Sasinkova 4, termín od 8,30 – 16,30 hod.
Poplatok na 1 účastníka: 50,- eur/osoba.
Registrácia cez www.ssaim.sk samostatne cez link Workshop registrácia, platba prevodom na účet SLS:
VÚB Bratislava, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, BIC: SUBASKBX VS: 221247003. Do poznámky uviesť heslo (promokód): workshop.

XVI. Novozámocký deň 2022

XVI. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny
Nové Zámky – Palárikovo
6.10. – 7.10.2022
Prvú informáciu vo formáte PDF si stiahnete TU.

Online registrácia uzavretá.

28. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou

Prvá informácia: Stiahnite si PDF súbor TU.

Definitívny program: Stiahnite si PDF súbor TU.

Online prihlasovanie: od 21.03.2022 na www.ssaimkongres2022.sk (www stránka bude aktívna od 21.03.2022). Na www stránke kongresu SSAIM www.ssaimkongres2022.sk bude možné cez online registráciu prihlásenie pasívnej aj aktívnej účasti, vloženie abstraktov, objednanie stravovania a ubytovania. Všetky organizačné informácie budú uvedené na stránke kongresu.
Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská lekárska spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: Agentúra ROWEX, Bratislava, www.rowex.sk, 0903 762 671
Miesto konania: Hotel Bellevue, Dolný Smokovec
Dátum konania: 19. – 21. máj 2022
Témy:

 • Anestézia a perioperačná medicína, protokoly ERAS
 • Späť k základom – Intenzívna medicína
 • COVID –19 pandémia na ICU, epidemiológia, manažment, terapia
 • UPV – umelá pľúcna ventilácia, nové pohľady, nové spôsoby
 • Neinvazívna ventilácia, klinické aplikácie
 • Kardiopulmonálna resuscitácia, nové odporúčania ERC 2021
 • Regionálna anestézia – blok SKARA
 • Pokroky v monitorovaní vitálnych funkcií v anestézii a intenzívnej medicíne
 • Legislatíva v odbore AIM
 • Mladí anestéziológovia
 • Varia
 • Posterové sympózium

Prezident kongresu: R. Záhorec
Vedecký výbor: M. Pauliny, J. Firment, J. Köppl, I. Olejárová, Ľ. Romanová, M. Venglarčík
Organizačný výbor: R. Záhorec, K. Galková, Š. Krbila, J. Valky, T. Veselovský
Akreditácia podujatia: podujatie bude zaradené do kreditného systému ARS CME

Oznam – spoločné sympózium SSAIM a SPH

V júni 2022, 19.-20.6., sa bude konať spoločné sympózium SSAIM a spoločnosti portálnej hypertenzie SPH v Banskej Štiavnici. Prihlasovanie, témy a bližšie informácie nájdete na linku: www.sph-sk.com od 6.4.2022.

Oznam – zníženie poplatkov na kongrese SSAIM

Vážení členovia SSAIM,

po vyše dvojročnom období COVID pandémie, za statočnú a obetavú prácu lekárov OAIM/KAIM, sa výbor SSAIM na svojom 13. zasadnutí zo dňa 6. apríla 2022 rozhodol vyjsť v ústrety svojim členom a podporiť ich aktívnu i pasívnu účasť na 28. kongrese SSAIM v Tatrách nasledovne:

 1. Znížením kongresového poplatku na 50.- eur (prihlásením sa do 10. mája 2022, pasívna účasť)
 2. Prvému autorovi prednášky bude odpustený kongresový poplatok (termín do 18.4.2022)
 3. Zníženie ceny za ubytovanie v h. Bellevue pre účastníkov kongresu

Tešíme sa na Vašu účasť,
Výbor SSAIM, Organizačný výbor 28. kongresu SSAIM

Bratislava 11. apríla 2022

Zápisnica z 13. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 13. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

Zápisnica z 12. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie, 2022

Stiahnuť ako PDF súbor: 12. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

výbor SSAIM 16.2.2022 online MS TEAMS o 14:30 hod.
Prítomní (12): R. Záhorec, J. Firment, M. Pauliny, J. Valky, Š. Krbila, J. Köppl, J. Koutun, Ľ. Romanová, M. Venglarčík, Š. Trenkler, K. Galková, I. Olejárová
Ospr. (1): M. Minárik – rezignoval na funkciu člena výboru.
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, P. Szeghy

Zápisnica z 11. riadnej schôdze výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS, 2021

Stiahnuť ako PDF súbor: 11. riadna schôdza výboru SSAIM, 8. volebné obdobie SLS

10. novembra 2021 o 18:00 hod. v salóniku h. DoubleTree by Hilton
Prítomní (11): R. Záhorec, J. Firment, J. Koutun, Š. Krbila, Š. Trenkler, M. Venglarčík, Ľ. Romanová, K. Galková, I. Olejárová, J. Köppl
Ospravedlnení (3): J. Valky, M. Pauliny, M. Minárik
Dozorná rada (3): T. Veselovský, J. Macková, ospravedlnení P. Szeghy