Vážení členovia SSAIM,

po vyše dvojročnom období COVID pandémie, za statočnú a obetavú prácu lekárov OAIM/KAIM, sa výbor SSAIM na svojom 13. zasadnutí zo dňa 6. apríla 2022 rozhodol vyjsť v ústrety svojim členom a podporiť ich aktívnu i pasívnu účasť na 28. kongrese SSAIM v Tatrách nasledovne:

  1. Znížením kongresového poplatku na 50.- eur (prihlásením sa do 10. mája 2022, pasívna účasť)
  2. Prvému autorovi prednášky bude odpustený kongresový poplatok (termín do 18.4.2022)
  3. Zníženie ceny za ubytovanie v h. Bellevue pre účastníkov kongresu

Tešíme sa na Vašu účasť,
Výbor SSAIM, Organizačný výbor 28. kongresu SSAIM

Bratislava 11. apríla 2022