Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

KPR 2010

Vreckové vydanie KPR

Kalendár podujatí 2014

Metodické pokyny

 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania

Oznamy

Aktuality

Voľby do výboru SSAIM a dozornej rady na roky 2015 - 2018

pokyny pre jednokolové korešpondenčné voľby

zoznam členov SSAIM SLS


9. workshop SPA

Program


Správa z kongresu:
XXI. konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou


SSAIM 2015

Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov (HES).

podľa odporučenia ŠUKL a EMEA, 9.- 10. okt. 2013

Na základe prehodnotenia úžitku a rizika pri používaní infúznych roztokov s obsahom hydroxyethyl škrobov (HES), po analýze kľúčových výsledkov a záverov veľkých randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií a následných meta-analýz, a tiež na základe rozhodnutí Európskej liekovej agentúry (EMA) a ŠÚKL odporúčame:

 • infúzne roztoky s obsahom hydroxyetyl škrobu používať iba na liečbu hypovolémie, keď nie je postačujúce podanie samotných kryštaloidných infúznych roztokov
 • infúzne lieky s obsahom HES sa majú používať v najnižšej možnej účinnej dávke a čo možno najkratší čas, zvyčajne nepresahujúci 24 (-48) hodín od kritickej udalosti
 • počas objemovej tekutinovej liečby sa majú kontinuálne sledovať hemodynamické parametre tak, aby sa po dosiahnutí cieľových hemodynamických a fyziologických hodnôt mohla infúzia HES zastaviť

Infúzne roztoky s obsahom HES sú teraz kontraindikované pri diagnózach:

 • syndróm ťažkej sepsy a septického šoku
 • pri popáleninách
 • akútna alebo chronická renálna insuficiencia
 • pri liečbe náhrady funkcie obličiek eliminačnými metódami a hemodialýzou
 • závažná koagulopatia
 • závažná hepatálna dysfunkcia
 • intrakraniálne krvácanie alebo cerebrálne krvácanie
 • kriticky chorý s multiorgánovým zlyhávaním
 • u hyperhydratovaných pacientov, vrátane pacientov s pľúcnym edémom
 • pri dehydratácii pacienta

Je málo spoľahlivých údajov o dlhodobej bezpečnosti po podaní roztokov HES  u chirurgických pacientov počas operačných výkonov a u traumatických pacientov. Očakávaný prínos liečby sa má dôkladne posúdiť, vzhľadom k neistote týkajúcej sa dlhodobej bezpečnosti. Má sa zvážiť iná dostupná liečba alebo podať limitované dávky infúzie s obsahom HESu na dosiahnutie požadovaného hemodynamického účinku. U rizikových skupín pacientov, ktorým boli podané vyššie objemy, resp. dávky infúznych roztokov s obsahom HES, je vhodné sledovať hemokoagulačné a renálne parametre. Podávanie  roztokov HES sa má prerušiť pri prvých znakoch renálnej dysfunkcie alebo počínajúcej koagulopatie. Nesmú sa prekročiť maximálne kumulatívne dávky pre jednotlivé typy infúznych roztokov HES podľa odporúčania výrobcov a držiteľov rozhodnutia.

Hlavnou indikáciou pre podanie infúznych roztokov HES je liečba akútnej hypovolémie, ak nie sú dostupné  iné plazma-substituenty alebo plazma-expandery. Roztoky HES podávať, až po iniciálnej terapii infúzií kryštaloidov, alebo súčasne s infúziou kryštaloidných roztokov.

Všetky nežiadúce účinky hydroxyetylškrobu je potrebné hlásiť na ŠÚKL, Kvetná ul 21, Bratislava.

Bratislava, 12.11.2013, Výbor SSAIMOdkazy

 

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM

Diskusné forum

Dotazník - kritické príhody

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


SEPSA Register


AIM
Anestéziológia a intenzívna medicína

AIM


Listy SSAIM
jún 2009
december 2008
december 2007


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2014
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk