Volebný výbor a výbor SSAIM oznamujú svojim členom, že v priebehu mesiaca
december 2018 prebehnú korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SSAIM
na 8. funkčné volebné obdobie 2019-2023.

Vážení členovia SSAIM, začiatkom decembra 2018 k vám prídu poštovou
zásielkou volebné hlasovacie listy s navrhnutými 19 kandidátmi do Výboru
SSAIM v abecednom poradí a 3 menami kandidátov do Dozornej rady SSAIM.
Správne vyplnený hlasovací lístok musí obsahovať najviac 13 mien pre voľby
do Výboru a 3 mená do Dozornej rady. Každý člen SSAIM môže vpísať mená,
ktorých demokraticky a slobodne volí aj zo zoznamu členov SSAIM. Na
volebné účely bude v mesiaci december 2018 na www.ssaim.sk
zverejnený zoznam členov SSAIM.

* Volebné lístky po vyplnení treba odoslať späť na adresu sekretariátu SLS,
Cukrová 3, 813 22 Bratislava v obálke s označením Voľby do výboru SSAIM,
najneskôr do 17. Decembra 2018. *

Podrobné informácie o voľbách nájde každý člen SSAIM v Pokynoch pre
jednokolové korešpondenčné voľby, ktoré budú tiež zverejnené na webe
www.ssaim.sk

Za volebný výbor MUDr. I. Mišíková, za výbor SSAIM: doc. R. Záhorec, CSc.

Bratislava 29.11.2018